หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คปภ. ผนึกจีน-อาเซียน ยกระดับและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในภูมิภาค

11 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1002)

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมในเวทีสุดยอด "จีน - อาเซียน” ว่าด้วยความร่วมมือและพัฒนาการด้านประกันภัย (The 3rd China-ASEAN Summit Forum on Insurance Cooperation and Development) ณ นครหนานหนิง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2560 จัดโดยคณะกรรมการการประกันภัยของสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Insurance Regulatory Commission หรือ CIRC) ซึ่งเป็นการจัดประชุม ครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยจากภูมิภาคเอเชียและอาเซียน รวม 8 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ไทย เมียนมา ฟิลิปปินส์ เวียดนาม สปป.ลาว บังกลาเทศและศรีลังกา โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทัศนะในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้เท่าทันความรุดหน้าของเทคโนโลยีและภูมิทัศน์ทางธุรกิจประกันภัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกระแสโลก ซึ่ง ดร.สุทธิพล ได้รับเกียรติให้นำเสนอพัฒนาการด้านประกันภัยและการกำกับดูแลระบบประภัยของประเทศไทยในที่ประชุมครั้งนี้ด้วย

เลขาธิการ คปภ. ได้ขึ้นกล่าวในเวทีของที่ประชุมมีใจความสำคัญว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สำนักงาน คปภ. ได้เร่งพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยให้ทันสมัยและเทียบเท่ามาตรฐานสากล เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการประเมินภาคการเงิน (Financial Sector Assessment Program: FSAP) ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 โดยสำนักงาน คปภ. ยึดหลักการกำกับดูแลเท่าที่จำเป็นภายใต้หลักการ "Regulating as necessary, not whenever possible” ขณะเดียวกันก็ได้ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัย และออกกฎหมาย กฎระเบียบใหม่ ๆ ที่จำเป็นและยังขาดอยู่ โดยมุ่งเน้นให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่สำคัญของระบบประกันภัยอย่างครบวงจร ทั้งการยกร่างกฎหมายการประกันภัยทางทะเล (Marine Insurance Act) จนสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกฤษฎีกา และการออกกฎระเบียบที่สำคัญอื่น ๆ อาทิ เช่น การกำหนดมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย (ERM) ให้ครอบคลุมบทบาทคณะกรรมการบริษัท โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงที่ดี และการบริหารความเสี่ยงที่สอดรับกับวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของบริษัท

นอกจากการส่งเสริมการประกันภัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว สำนักงาน คปภ. ก็ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการทำประกันภัยพืชผล (crop insurance) ด้วย โดยที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการช่วยเหลือให้เกษตรกรไทยจัดทำประกันภัยข้าวนาปี เพื่อให้การประกันภัยเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากภัยทางธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศร่วมกว่าหนึ่งล้านราย

ในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ปัจจุบันสำนักงาน คปภ. ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยของประเทศต่าง ๆ กว่า 9 ประเทศ ซึ่งก็ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การกำกับดูแลร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดประโยชน์ในการนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดไปปรับใช้ในการกำกับดูแลระบบประกันภัยของไทย นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยไทยไปลงทุนในภูมิภาคอาเซียน อาทิเช่น อินโดนีเซีย สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ซึ่งได้ย้ำว่า "การเข้าไปทำธุรกิจในประเทศอาเซียนมิใช่เป็นการลงทุนเพื่อผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นการลงทุนเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประกันภัยให้กับพันธมิตร เพื่อให้ระบบการประกันภัยในภูมิภาคอาเซียนมีการพัฒนาไปด้วยกันอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่”
 
ดร.สุทธิพล กล่าวสรุปว่า ธุรกิจประกันภัยทั่วโลกต่างกันเผชิญกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แตกต่างกัน ทั้งการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การฉ้อฉล และการพัฒนาของ InsurTech จึงมีความจำเป็นที่หน่วยงานกำกับธุรกิจประกันภัยของประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาค China-ASEAN จะต้องร่วมมือกันแบ่งปันประสบการณ์และทัศนะการกำกับดูแล เพื่อยกระดับการกำกับดูแลและพัฒนาการของธุรกิจประกันภัยให้มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งการนำเสนอของเลขาธิการ คปภ. ได้รับการชื่นชมและเป็นที่สนใจจากที่ประชุมเป็นอย่างมาก จนทำให้สื่อวิทยุโทรทัศน์ของประเทศจีนติดต่อขอสัมภาษณ์หลังจากเสร็จสิ้นการนำเสนอในครั้งนี้
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์