หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)

8 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1422)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) และการประชุมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ระหว่างวันที่ 6 - 11 กันยายน 2560 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อร่วมผลักดันการดำเนินการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มีความคืบหน้า และจะมีการประกาศความสำเร็จในการเจรจาจัดทำ FTA ระหว่างอาเซียนกับฮ่องกงในการประชุมครั้งนี้ด้วย
 
ในการประชุมครั้งนี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2568 หรือ AEC Blueprint 2025 ในประเด็นสำคัญที่จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้าและส่งผลต่อการขยายตัวของการค้าการลงทุน โดยรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนจะร่วมรับรองเอกสารสำคัญ อาทิ แผนงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน แผนงานและตัวชี้วัดการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียนกรอบการคุ้มครองผู้บริโภคระดับสูง แนวทางการจดทะเบียนธุรกิจที่ดี รวมถึงกรอบการดำเนินธุรกิจแบบมีส่วนร่วมของอาเซียนเพื่อผลักดันให้ธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อยสามารถร่วมอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าโลก นอกจากนี้ ยังมีการประชุมอื่น ๆ ภายใต้การดำเนินงานของเสาเศรษฐกิจ ได้แก่ การประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ซึ่งจะมีการติดตามการดำเนินการจัดทำระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน และการประชุมคณะมนตรีเขตการลงทุนอาเซียน (AIACouncil) ซึ่งจะมีการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการภายใต้ความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน (ACIA)
 
างอภิรดี กล่าวว่า ในส่วนของความสัมพันธ์กับประเทศนอกภูมิภาค รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและฮ่องกงจะร่วมกันประกาศความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงและความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน-ฮ่องกงที่ได้เริ่มการเจรจามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 รวมทั้งจะมีการร่วมรับรองเอกสารระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาอื่น ๆ อาทิ แถลงการณ์ร่วมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานที่ลึกซึ้งขึ้น แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซียน+3 ปี 2560 - 2561 แผนกิจกรรมความร่วมมือภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับสหรัฐฯ และแผนงานความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียน-รัสเซีย หลังปี 2560 เป็นต้น
 
นอกจากนี้ จะมีการพบหารือระหว่างรัฐมนตรีเศรษฐกิจ RCEP เพื่อเร่งรัดผลักดันให้การเจรจา RCEP ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา 6 ประเทศ ให้มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยเร็ว ในช่วงการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจยังจะร่วมหารือกับภาคเอกชน ได้แก่ สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในอาเซียน (FJCCIA) สภาธุรกิจเอเชียตะวันออก (EABC) สภาธุรกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ (AKBC) สภาธุรกิจอาเซียน-สหรัฐฯ (USABC) และสภาธุรกิจแคนาดา-อาเซียน (CABC) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการค้าและการลงทุนกับภาคเอกชน
 
ปัจจุบันอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย โดยการค้าของไทยกับอาเซียนในปี 2559 มีมูลค่าประมาณ 9.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณร้อยละ 22 ของการค้าไทยกับทั่วโลก ทั้งนี้ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์
 
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์