หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย ตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนพัฒนาสุขภาวะผู้สูงวัย หัวใจเปี่ยมพลัง ภายในปีพ.ศ. 2562

8 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1184)

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้หารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม
 
ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ได้หารือกับประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ภายใต้หัวข้อ "การพัฒนาสุขภาพทุกช่วงวัย” (Improving Health Throughout the Life-Course) ในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 7 ณ ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 โดยได้แบ่งปันประสบการณ์ของประเทศไทยที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของทรัพยากรมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งมีการลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตลอดช่วงชีวิตระหว่างกระทรวง 4 กระทรวงได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการนำนโยบายสุขภาพบูรณาการกับนโยบายด้านอื่นๆ รวมถึงการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับประชาชนไทยในทุกช่วงวัย และหวังว่าในอนาคตอันใกล้ ประชาชนในประเทศอาเซียนบวกสามจะสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามตลอดช่วงชีวิต
 
นอกจากนี้ ได้วางแผนจัดตั้งศูนย์เรียนรู้อาเซียนเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีสุขภาวะที่ดี (ASEAN Center for Active Aging and Innovation (ACAI)) ภายในปี 2019 เพื่อเป็นแหล่งสร้างความรู้เพื่อพัฒนาผู้สูงวัยให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจที่ดี เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผู้สูงวัยในประชาคมอาเซียนเพื่อเตรียมพร้อมสู่สังคมสูงอายุอย่างราบรื่น
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยหวังว่าประเทศอาเซียนบวกสามจะเข้ามาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ร่วมกัน ทั้งนี้ รัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนภายใต้กรอบอาเซียนบวกสาม ได้ร่วมกันรับรองแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีสาธารณสุข โดยเน้นการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาระบบประกันสุขภาพและการเตรียมการสู่สังคมผู้สูงอายุ
 
สำหรับช่วงบ่ายได้ร่วมการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-จีน ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสุขภาพ” (Technology to improve health) โดยเน้นความสำคัญของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ทำให้ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี ขณะเดียวกัน จะต้องคำนึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเหมาะกับบริบทของประเทศ ซึ่งจะต้องนำการประเมินเทคโนโลยีทางสุขภาพเข้ามาช่วยประเมินความคุ้มค่า พร้อมทั้งได้รับรองแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน-จีน ที่เน้นประเด็นการส่งเสริมสุขภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพในการดำเนินการปี 2560-2561
 
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์