หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการหารือเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

8 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1284)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา หารือทวิภาคี ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรกัมพูชาอย่างเป็นทางการ และการเข้าร่วมการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการไทย - กัมพูชา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 ณ สำนักนายกรัฐมนตรีกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมคณะ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
ด้านความมั่นคง กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ด้านการเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรอบคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) และการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย - กัมพูชา มีความคืบหน้า การลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชาลดน้อยลงมาก ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ เห็นพ้องให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติตามแนวชายแดน ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยตรงอย่างทันการณ์ ความคืบหน้าในกรอบการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน ประสบความสำเร็จการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนที่ดำเนินการไปแล้ว 68 หลักเขตแดนยังเหลืออีก 5 หลัก ซึ่งจะเร่งดำเนินการต่อไป
 
ภาพรวมด้านการค้าและการผลักดันเป้าหมายทางการค้า ที่มูลค่าการค้ามีการปรับตัวสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ยังห่างจากเป้าหมายที่ตั้งร่วมกันไว้ คือ 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2563 จึงต้องหามาตรการส่งเสริมการค้าระหว่างกัน ครอบคลุมทั้งการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน การทำเกษตรแบบมีสัญญา (contract farming) รวมทั้งจะมอบหมายให้คณะกรรมการร่วมด้านการค้า (JTC) หารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางขยายการค้าและช่วยลดการขาดดุลการค้าของฝ่ายกัมพูชา อาจมีการพัฒนาสู่การ "แบ่งกันผลิต” สินค้าที่แต่ละฝ่ายมีศักยภาพในการผลิตสูง โดยมุ่งไปสู่การสร้างห่วงโซ่อุปทานให้มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้า และเสริมสร้างศักยภาพการผลิตในระดับภูมิภาค ไทยจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำเข้าสินค้าเกษตรจากกัมพูชามากขึ้น ควบคู่กับการสนับสนุนด้านการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าการเกษตร การขนส่งสินค้าผ่านแดน ให้หน่วยงานของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนจัดทำความตกลงร่วมกันว่าด้วยการขนส่งสินค้าผ่านแดนโดยเร็ว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการนำผ่านสินค้า และเพื่อเป็นการรองรับกับพระราชบัญญัติศุลกากรฉบับใหม่ของไทย รวมทั้งความตกลงที่มีอยู่แล้วในกรอบอื่น ๆ เช่น GMS

นายกรัฐมนตรียินดีการลงนามในความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งเชื่อมั่นว่าช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและลดภาระของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนไทยในกัมพูชามากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีโครงการที่เป็นประโยชน์กับประชาชนและชุมชนของกัมพูชา หวังว่ากัมพูชาพิจารณาสนับสนุน ดูแลและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้แก่นักลงทุนชาวไทยในกัมพูชาด้วย โดยเฉพาะ Smart Start Up
 
ความเชื่อมโยงในภาพรวม ทั้งทางถนน ทางรางและทางทะเล การเชื่อมโยงเศรษฐกิจพิเศษและการเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพิ่มเติม การเชื่อมโยงระบบทางรถไฟ ขณะนี้รางรถไฟระหว่างไทยกับกัมพูชาได้เชื่อมต่อกันแล้ว หวังว่าการก่อสร้างเส้นทางรถไฟที่เหลืออยู่ดำเนินไปได้ด้วยดี เพื่อให้สามารถเดินทางโดยรถไฟในเส้นทางอรัญประเทศ – ปอยเปต – ศรีโสภณ – พระตะบอง - พนมเปญ ได้ภายในปี 2563 การเชื่อมโยงทางบก ขอให้สองฝ่ายเร่งรัดสานต่อการจัดทำความตกลงทวิภาคีว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนเพื่อให้สองฝ่ายสามารถขนส่งสินค้าผ่านจุดผ่านแดนถาวรได้ทุกจุด เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการขนส่งและการพัฒนาด้าน logistics ตลอดจนช่วยลดภาวะความแออัดของจุดผ่านแดนถาวรอรัญประเทศ – ปอยเปตอีกด้วย ให้สองฝ่ายเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพานและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง hardware และ software เพื่อให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านหนองเอี่ยน จ. สระแก้ว– สตึงบท จ. บันเตียเมียนเจยได้โดยเร็วเพื่อให้เป็นสะพานแห่งมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศเป็นสะพานที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์และนำมาซึ่งความเจริญระหว่างทั้งสองประเทศ
 
การพัฒนาพื้นที่ชายแดน ขอให้มีการสำรวจและเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ บริเวณจุดผ่อนปรนเพื่อการค้าที่บ้านมะม่วง จังหวัดตราด – โชกโรกา จังหวัดพระตะบอง เพื่อซ่อมแซมถนนสำหรับประชาชนในการสัญจร และก่อสร้างสะพานข้ามแดนที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาดจังหวัดจันทบุรี – ปรม จังหวัดไพลิน ความร่วมมือว่าด้วยการเดินเรือชายฝั่งไทย – กัมพูชา – เวียดนาม เวียดนามยินดีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 2 ว่าด้วยการเดินเรือตามแนวชายฝั่ง ไทย – กัมพูชา – เวียดนาม ในปี 2561
 
ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสองจัดทำแผนการท่องเที่ยวให้สอดรับกับการพัฒนาความเชื่อมโยงทางคมนาคมทั้งทางบก ทางราง และทางเรือที่กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้ เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน ภายใต้โครงการ "สองราชอาณาจักร จุดหมายหนึ่งเดียว” (Two Kingdoms, One Destination)
 
ความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งสองฝ่ายได้จัดทำแผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในสาขาการศึกษาสาธารณสุขและเกษตร ความร่วมมือด้านแรงงาน ขอให้กัมพูชาเร่งรัดการแจกหนังสือเดินทางแก่แรงงานกัมพูชาในไทยที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว และขอให้กัมพูชาเร่งรัดการพิสูจน์สัญชาติแรงงานที่เหลือให้แล้วเสร็จ

นายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวชื่นชมความมุ่งมั่นในการทำงานของนายกรัฐมนตรี หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2558 ก็มีความก้าวหน้าในหลายประเด็น อาทิ การลงนามในบทเพิ่มเติมฉบับที่ 2 ของ IICBTA ไทย – กัมพูชาภายใต้กรอบ GMS เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เพิ่มจำนวนใบอนุญาตรถขนส่งสินค้าและรถโดยสารไม่ประจำทางที่สามารถผ่านจุดผ่านแดนถาวรอรัญประเทศ – ปอยเปต จาก 40 คัน เป็น 150 คัน รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพานและกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านหนองเอี่ยน – สตึงบท ได้โดยเร็ว และจะมีการเร่งคัดเลือกบริษัทเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างสะพาน และเส้นทางต่าง ๆ รวมทั้งขอบคุณรัฐบาลไทยที่จะส่งมอบหัวรถจักรรถไฟแก่กัมพูชา

นายกรัฐมนตรีกัมพูชายังเห็นสอดคล้องในแนวทางต่าง ๆ เพื่อเพิ่มมูลค้าการค้าระหว่างกัน ทั้งการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน การขนส่งสินค้าผ่านแดน การเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ กัมพูชายังเชิญชวนให้มีการลงทุนในกัมพูชาด้วย สำหรับความมั่นคงก็ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง แก้ไขปัญหาตามแนวบริเวณชายแดน รวมทั้งการค้าผิดกฎหมาย การลักลอบค้ามนุษย์ และการค้าอาวุธ

นายกรัฐมนตรีกัมพูชากล่าวในตอนท้ายว่า ได้มีการมอบหมายให้สมเด็จพิชัยเสนาเตีย บันห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานสมาคมมิตรภาพกัมพูชา – ไทย (ฝ่ายกัมพูชา) ด้วย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย – กัมพูชาโดยรอบต่อไป
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์