หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนยกไทยนำด้าน Safety and Health

7 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1048)

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนพร้อมกับการประชุมวิชาการโลกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ASEAN OSHNET) ที่สิงค์โปร์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 นอกจากรัฐมนตรีแรงงานทั้ง 10 ประเทศแล้ว ยังมีผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ/ILO และประธานสมาคมประกันสังคมระหว่างประเทศ (ASSA) รวมทั้งผู้แทนประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมงานประมาณ 3,000 คน
 
การประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเห็นด้วยและสนับสนุนแนวทางการสร้างความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ที่ให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และมาตรการเชิงป้องกันมากกว่าการฟื้นฟูของ Mr. JOACHIM BREUER ประธานสมาคมการประกันสังคมระหว่างประเทศ (ASSA) พร้อมกับได้กล่าวว่า รัฐบาลไทยเห็นความสำคัญของการพัฒนาคน สร้างการตระหนักรู้ในเรื่องป้องกันมากกว่าฟื้นฟู เยียวยา โดยจะเห็นว่าหลังจากให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 187 แล้ว รัฐบาลได้ประกาศระเบียบวาระแห่งชาติ "แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” จากถ้อยแถลงของ พลเอก ศิริชัยฯ ทำให้สมาชิกในอาเซียนเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการสร้างระบบและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย ส่งผลให้มีผู้สนใจจำนวนมากไปเยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของไทยที่สิงคโปร์เชิญให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานเดียวของสมาชิกอาเซียนไปจัดแสดงในครั้งนี้
 
สำหรับถ้อยแถลงที่รัฐมนตรีอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ลงนามร่วมกันนั้น มีประเด็นสำคัญ คือ
- มีความยินดีที่สมาชิกได้ริเริ่มและมีความก้าวหน้าในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยและพร้อมที่จะส่งเสริมให้มีความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นเครือข่ายของอาเซียนอย่างเข้มแข็ง (ASEAN OSHNET)
- มีความตระหนักว่า ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นรากฐานที่สร้างพลังในการสนับสนุนเป้าหมายของอาเซียนในการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
- มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความปลอดภัยในเชิงป้องกันมากกว่าการเยียวยา ฟื้นฟู ด้วยการสร้างการรับรู้ สนับสนุนให้องค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง มีส่วนร่วมในการปรับปรุงมาตรฐานและประสิทธิภาพของการทำงาน
- เพิ่มความร่วมมือกับพันธมิตร ทั้งองค์การระหว่างประเทศและ ASEAN+3 รวมทั้งการแบ่งปันประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน
 
อนึ่ง สำหรับบทบาทของไทยที่ได้รับมอบในการบริหารจัดการด้านระบบข้อมูลสารสนเทศของ ASEAN OSHNET นั้น กำหนดจะจัดประชุมระดับผู้ปฏิบัติของสมาชิกอาเซียน เพื่อปรับปรุง พัฒนาตัวชี้วัดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของ ASEAN ในเร็วนี้
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์