หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
NBT World Forum “EEC จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย” ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

7 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1384)

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย สถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) ประจำปี 2560 (ส่วนภูมิภาค) โดยมีนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กงสุลกิตติมศักดิ์ในพื้นที่ภาคตะวันออก ภาคธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก โรงเรียนนานาชาติ สื่อมวลชนในพื้นที่ภาคตะวันออก ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมงาน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
 
การจัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายสถานีโทรทัศน์ NBT World ภายใต้โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน เพื่อเป็นสื่อหลักของรัฐ โดยสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง (NBT World) ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ภาษาต่างประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ ต่อกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ รวมทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายในส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ภาคตะวันออก อันเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในความสนใจของนักลงทุน ผู้ประกอบการในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศอื่นๆ และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ อันจะส่งผลต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และขยายช่องทางการรับชมของสถานีโทรทัศน์ NBT World สู่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติงานสถานีโทรทัศน์ NBT World ให้มีความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อน อย่างเป็นรูปธรรม
 
กิจกรรมครั้งนี้ ยังมีเวทีเสวนา "NBT World Forum” ครั้งที่ 3 เรื่อง "EEC จุดเปลี่ยนเศรษฐกิจไทย” โดยนายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พล.ร.ต. วรพล ทองปรีชา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา และนายปรัชญา สมะลาภา ประธานหอการค้าภาคตะวันออก โดยมีนายสมพล เข็มกำเนิด เป็นผู้ดำเนินการเสวนา
 
หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จะร่วมศึกษาดูงานท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อน EEC ในพื้นที่ภาคตะวันออก
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์