หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สินค้าเกษตรไทยยังผงาดได้ในตลาดอาเซียน

1 กันยายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 2465)

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เผยว่า ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีความแข็งแกร่ง ซึ่ง สศก.เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน จึงได้ศึกษาศักยภาพการบริหารจัดการ สินค้าเกษตรระหว่างไทยและอาเซียนกับประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศเมียนมา ผลการศึกษาพบว่า ทั้ง 3 ประเทศมีกฎระเบียบและแนวทางการบริหารจัดการที่สำคัญ ดังนี้
 
ประเทศมาเลเซีย ดำเนินการโดย Federal Agricultural Marketing Authority (FAMA) ทำหน้าที่ดูแลการพัฒนาด้านตลาดสินค้าเกษตรเพื่อการนำเข้าและการส่งออก มีระเบียบการส่งออกและนำเข้าผลไม้สด ผักสด และไม้ตัดดอก 3 ขั้นตอนคือ การคัดแยกเกรด (Grading) การบรรจุสินค้า (Packaging) และการติดฉลาก (Labeling) ซึ่งตรวจสอบสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ของ FAMA ตามจุดชายแดน, ด่านศุลกากร และท่าเรือขนส่งสินค้า หากสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบผู้ประกอบการต้องนำสินค้ากลับภายในเวลาที่กำหนด หากไม่มีผู้ใดรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ของ FAMA สามารถทำลายหรือดำเนินการกับสินค้าดังกล่าวได้ หากไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ มีโทษปรับไม่เกิน 1,000 ริงกิต หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
ประเทศสิงคโปร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนด พืชควบคุมเฉพาะ พ.ศ. 2556 การส่งออกพืช ได้แก่ พริก ขิง ถั่วฝักยาว คะน้า กวางตุ้ง หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีไทย กระเจี๊ยบเขียว ทุเรียน ลำไย ลิ้นจี่ มังคุด ส้มโอ มะม่วง ไปยังประเทศสิงคโปร์ต้องผ่านการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ต้องแนบใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) ไปกับสินค้า
 
สหภาพเมียนมา มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคเกษตรโดยสนใจความร่วมมือการลงทุนการเกษตรทุกรูปแบบ ได้แก่ ข้าว อ้อย น้ำตาล ปลา อาหารทะเล ผลไม้ (มะม่วง กล้วย) โคนม โคเนื้อ ส่วนใหญ่ยังผลิตสินค้าเกษตรแบบใช้ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน เทคโนโลยีการผลิตระดับต่ำ ยังใช้แรงงานคนและสัตว์เป็นหลัก มีการกำหนดเขต Zoning ส่งเสริมทำการเกษตรตามความเหมาะสมของศักยภาพพื้นที่ ภายใต้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการเกษตร 5 ปี ทั้งนี้ เมียนมาต้องการความร่วมมือด้านการเกษตรในด้าน Improvement Transfer Technology และ Processing Development สินค้าเกษตรสำคัญที่ต้องการพัฒนาลำดับแรกคือ สินค้าข้าว โดยเฉพาะด้านการตลาดและการร่วมลงทุนโรงสี และโคนม.
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เรียบเรียงโดย พรรณี ตั้งใจสถาปัตย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์