หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ยกระดับการศึกษาไทยสู่พลเมืองอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

4 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 3601)
 
 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพลเมืองไทยตอบรับกับการรวมตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่องการพัฒนาคนจึงเป็นโจทย์ใหญ่และมีความสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันคิดและดำเนินการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบในมิติด้านการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเปิดตัวโครงการ "การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน" โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้พลเมืองกลุ่มเป้าหมายในทุกระดับ

เบื้องต้น "พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การพัฒนาพลเมืองไทยในมิติประชาคมอาเซียนจะต้องจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คนไทยมีความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นพหุวัฒนธรรม มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเหมาะสม และมีความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในด้านการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางการศึกษากับประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เราจะให้ความสำคัญกับการขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในตลาดแรงงานในอนาคตของประเทศ

ทั้งนี้ โครงการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนจึงเป็นโครงการที่จะเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนไทย และ
บุคลากรทางการศึกษาไทยได้เรียนรู้ พัฒนาทักษะที่จำเป็น ตลอดจนการเสริมสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อก้าวสู่เวทีสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยกลไกทางกิจกรรมเชิงวิชาการและสันทนาการที่สร้างสรรค์

ด้าน "ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน" ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในหลายรูปแบบ ซึ่งการ รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะสร้างโอกาสและความท้าทายให้กับประเทศไทยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนามาตรฐาน คุณภาพ และการเตรียมการเพื่อเคลื่อนย้ายแรงงาน

ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 8 เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับรองประเด็นสำคัญด้านการศึกษาและกำหนดแนวทางการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันใน 8 ประเด็น ได้แก่
1. ส่งเสริมความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนผ่านการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความรู้พื้นเมือง
2. สร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับทุกคนโดยไม่ละเลยผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. สนับสนุนการพัฒนาการอาชีวศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในภูมิภาค
5. ส่งเสริมการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคนสอดคล้องกับตลาดแรงงาน สู่เป้าหมายการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการอุดมศึกษาด้วยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
7. ส่งเสริมบทบาทของการอุดมศึกษาให้เข้มแข็งด้วยการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการกับสถาบันการศึกษา
8. ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ถึงตรงนี้ "ดร.สุทธศรี" กล่าวเกี่ยวกับโครงการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียนว่าเป็นการดำเนินงาน
ในรูปแบบอาเซียนสัญจร 4 ภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคมกุมภาพันธ์ 2558 เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมหลัก 12 ประการ และสามารถบูรณาการเข้ากับ
การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งประชาคมอาเซียน ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการรวมตัวกันของประชาคม
อาเซียนในการสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศไทย

กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบไปด้วย การเสวนาทางวิชาการ, การจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
(Workshop) เพื่อให้ความรู้ในเชิงลึก, การแข่งขันประกวดทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 และการจัดนิทรรศการสถานีกิจกรรมฐานความรู้ประชาคมอาเซียน

ในการสัญจรโครงการไปในแต่ละภูมิภาค จะจัดทำการคัดเลือกผู้ชนะการแข่งขันประกวดทักษะทางวิชาการและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดระดับประเทศที่กรุงเทพมหานคร โดยมีรางวัลเป็นการศึกษาดูงานในต่างประเทศ และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 700,000 บาท
นับเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นพลเมืองของอาเซียนที่มีคุณภาพ ที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความรักชาติ และมีการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมอาเซียนที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์