หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
จับตาการประชุม 'RCEP-TNC ครั้งที่ 7'

5 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 1790)
 
 
 
อาเซียน 10 ประเทศ กับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน 6 ประเทศ ได้แก่ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ อยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี ASEAN+6 หรือ
ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)

อาเซียนต้องการจัดทำความตกลง RCEP เพื่อบูรณาการระบบเศรษฐกิจของอาเซียนให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจภายนอกภูมิภาคอาเซียน และมีเป้าหมายให้เป็นความตกลงที่มีคุณภาพสูง ครอบคลุมทุกมิติทางการค้า มีการเปิดเสรีทั้งในเชิงกว้างและลึก ต่อยอดจากความตกลงการค้าเสรีที่อาเซียนมีอยู่เดิม
กับแต่ละประเทศดังกล่าวจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่ อาเซียน-จีน อาเซียน-เกาหลี อาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียน-
อินเดีย และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

ประเทศสมาชิก RCEP 16 ประเทศ ได้มีการประชุมมาแล้ว 6 ครั้ง ในเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ
การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขันความร่วมมือทางเศรษฐกิจและกฎหมาย ซึ่งมีความคืบหน้าเป็นลำดับ

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องรูปแบบการเปิดตลาดสำหรับการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุน ซึ่งนับเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้การเจรจาในภาพรวมมีความคืบหน้า

ทั้งนี้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ กรุงเทพฯ โดยเน้นการหารือรูปแบบการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการและการลงทุนที่คงค้างอยู่ ที่ผ่านมาประเทศสมาชิก RCEP มีความเห็นที่หลากหลาย เนื่องจากมีความแตกต่างในระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ประกอบกับสมาชิกบางประเทศไม่เคยมีความตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีระหว่างกัน ทำให้ค่อนข้างสงวนท่าทีในการเจรจาเปิดเสรีภายใต้กรอบ RCEP

นอกจากนี้ การประชุม RCEP-TNC ครั้งที่ 7 ยังมีเรื่องที่น่าจับตามองหลายเรื่อง เช่น ทรัพย์สินทางปัญญาและการแข่งขัน เนื่องจากระบบหรือกฎหมายดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการแข่งขัน
ของสมาชิก 16 ประเทศ มีความแตกต่างกัน และจะมีการหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญเรื่องพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และการทำ Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการสนับสนุน SMEs ภายใต้
กรอบ RCEP ด้วย ซึ่งประเด็น SMEs ประเทศสมาชิกอาเซียนและอินเดียให้ความสำคัญอย่างมาก

อย่างไรก็ดี ในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมฯ ได้พยายามอย่างหนักและเข้าใจกันมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น การประชุมครั้งที่ 7 ที่กรุงเทพฯ
จึงนับว่ามีความสำคัญและน่าจับตามองเป็นอย่างมาก เพราะต้องหารืออย่างเข้มข้นและกดดันด้วยกรอบ
เวลาที่เร่งเข้ามาทุกขณะ โดยประเทศสมาชิกมีเป้าหมายที่จะให้ความตกลงแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2558
ที่มา : มติชน


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์