หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
มหาวิทยาลัย...กับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ

30 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1591)

มาตรฐานฝีมือแรงงานของไทยนั้น เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้วยความประณีตและละเอียดของเนื้องาน แต่ที่ผ่านมายังมีแรงงานบางประเภทที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงจำเป็นที่ระบบการศึกษาไทย ต้องมีการปรับตัว ผลิตบุคลากรคล้องกับความต้องการของตลาด พร้อมกับการสร้างนักวิจัยและนวัตกรรมที่คุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ บทบาทของการศึกษากับการพัฒนาแรงงานจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร
 
การพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีทักษะและความสามารถ ที่ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นสิ่งที่หน่วยงานด้านการศึกษาต้องหันมาให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากทุกวันนี้เศรษฐกิจของประเทศกำลังขยายตัว ทำให้เกิดความต้องการผู้ใช้แรงงานของตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น
 
เป้าหมายของการขับเคลื่อนประเทศไทย ก้าวสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 บทบาทของมหาวิทยาลัย จึงเรียกได้ว่ามีความสำคัญและต้องปรับตัวเพื่อรองรับตามความต้องการของตลาดแรงงาน ในการสร้างความโดดเด่นให้นักศึกษา ซึ่งเป็นจะเป็นกำลังสำคัญของตลาดแรงงานในอนาคต ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับการพัฒนาระบบงานวิจัย ที่จะขับเคลื่อนการเดินหน้าระบบเศรษฐกิจของไทย
 
การปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาของไทย ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นการลงมือปฏิบัติ เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ขณะเดียวกันต้องเพิ่มความเข้มข้นกับการสร้างสรรค์งานวิจัยที่นำไปปฏิบัติได้จริง ให้ตอบโจทย์กับภาคอุตสาหกรรม แทนงานวิจัยเชิงวิชาการ พร้อมกับอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่ที่ต้องเข้าใจและเข้าถึง และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม ผลิตชิ้นงานด้านนวัตกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม
 
แน่นอนว่าหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ ที่รัฐบาลกำลังเดินหน้า และรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้กำหนดไว้ นั้นคือ การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ เพื่อให้ระบบการศึกษาไทย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน และสามารถผลิตบุคลากรตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ลดปัญหาการว่างงาน ที่อาจนำไปสู่ปัญหาต่อเนื่องของสังคมในสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัว พร้อมกับการผลักดันงานวิจัย ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี สู่การเป็นนวัตกรรม นำประเทศก้าวไกลในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
 
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์