หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

22 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3409)

นอกจากการปฏิรูปประเทศแล้ว การเดินหน้าลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญ รัฐบาลจึงมีนโยบายยกระดับแรงงานผ่านร่างพระบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้กับแรงงานถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งถือเป็นฟั่นเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาของประเทศให้เดินไปข้างหน้า
 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เป็นหนึ่งกลไกที่รัฐบาลนำมาใช้ยกระดับคุณภาพแรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่
- การกำหนดให้นายจ้างที่ผิดนัดการจ่ายเงิน ให้เสียดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี อาทิ กรณีไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ไม่จ่ายเงินกรณีหยุดกิจการ
- การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างต้องได้รับการยอมรับจากลูกจ้าง และให้นายจ้างใหม่ต้องรับผิดชอบในสิทธิหน้าที่ การกำหนดให้มีงานที่มีคุณค่าเท่ากัน รวมถึงการดูแลระหว่างลูกจ้างชายหรือหญิงต้องได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกัน
 
นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระจำเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าสามวันทำงาน การให้ลูกจ้างสามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนกำหนดคลอดบุตรโดยได้รับค่าจ้าง การให้ลูกจ้างที่ทำงานกับนายจ้างมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานได้รับค่าชดเชยเพิ่มขึ้นเมื่อถูกนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบการไปยังสถานประกอบการเดิมที่มีอยู่แล้ว ถือเป็นการย้ายสถานประกอบกิจการและลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างและขอรับค่าชดเชยพิเศษจากนายจ้างได้
 
ส่วนกรณีถูกเลิกจ้าง ตามพระราชบัญญัติเดิมทำงานมานาน 10 ปี นายจ้างชดเชยให้ 300 วัน แต่กฎหมายใหม่กรณีที่ลูกจ้างทำงานมา 20 ปี นายจ้างต้องชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน
 
การยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตให้กับแรงงานไทยกับการให้นายจ้างพึ่งปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ตามร่างพระราชบัญญัติใหม่นี้ ได้กำหนดสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคมไปพร้อมยกระดับคุณภาพผู้ใช้แรงงานซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเลื่อนประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์