หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ยุทธศาตร์พัฒนาด้านโลจิสติกส์ประเทศ

22 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2432)

รัฐบาลเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโลจิสติกส์ หวังรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศในอนาคตและเป็นผู้นำทางด้านการขนส่งสินค้าในระดับโลกในปี 2579 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระว่างรัฐและเอกชน การขับเคลื่อนประเทศให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน โดยเฉพาะการยกระดับเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้า ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศมุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจอย่างแท้จริง หนึ่งในนั้นคือ โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คที่สำคัญในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้ครบวงจร เพื่อให้ตอบโจทย์และส่งเสริมต่อภาคอุตสาหกรรมในระยะยาว
 
การพัฒนาด้านโลจิสติกส์นับมีส่วนสำคัญ ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 ปี 2560 - 2564 โดยเป็นแนวคิดของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หวังเป็นอีกหนึ่งนโยบายเข้ามาตอบโจทย์ด้านการขนส่งสินค้าให้มีแนวทางการพัฒนาให้ชัดเจน และเปิดโอกาสให้เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนอีกด้วย เพื่อให้ไทยเกิดความเข้มแข็งในด้านการขนส่งสินค้า
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยจะเป็นการวางรากฐานเพื่อจัดระเบียบด้านขนส่งแบบครบวงจร และขับเคลื่อนกับการพัฒนาโลจิสติกส์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีเป้าหมายสำคัญในการมุ่งเป็นชาติที่เป็นผู้นำด้านการค้าการลงทุนและเป็นประเทศรายได้สูง โดยมีแนวทางขับเคลื่อน 3 ระยะ คือ
- ระยะแรก 1 - 5 ปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ระยะที่สอง 5 - 10 ปี เป็นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในอนุภูมิภาคและภูมิภาค มีโครงสร้างและระบบขนส่งอย่างสมบูรณ์ และ
- ระยะสามคือ 20 ปี ให้ประเทศมุ่งสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการของประเทศไทยมีขีดความสามารถทัดเทียมต่างประเทศ
 
นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยจะมียุทธศาสตร์ 3 ด้านที่สำคัญ คือ การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าทางการค้าให้เพิ่มขึ้น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในกลุ่มซีแอลเอ็มวีและจีน และการเร่งผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในระยะยาว รัฐบาลได้ประเมินไว้ว่าจะทำให้การแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของไทยอยู่ในลำดับที่ดีขึ้นและมีธุรกรรมการให้บริการการนำเข้าและส่งออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้หมดในปี 2564 เป้าหมายสำคัญ คือ การเป็นชาติการค้าและบริการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูงในปี 2579 ในอนาคต
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์