หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
มุกดาหารหน้าด่าน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

9 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 2808)
 
 

ตามที่นโยบายรัฐบาลเห็นชอบจัดตั้งพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพราะเป็นจังหวัดดชายแดนและเป็นประตูสู่อินโดจีนมีสะพานเชื่อมเส้นทางขนส่งทางบกที่สะดวกที่สุดมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 2 ที่ได้สร้างขึ้นตามโครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเศรษฐกิจตามแนวชายแดนตะวันออก-ตะวันตกเชื่อมระหว่างประเทศเมียนมาร์ ไทย สปป.ลาว เวียดนาม และสามารถเชื่อมโยงไปถึงตอนใต้ของจีน

ที่สำคัญคือตรงข้ามจังหวัดมุกดาหาร มีแขวงสะหวันนะเขต ซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของ สปป.ลาวมีประชากรกว่า 1 ล้านคน และต่อไปจังหวัดมุกดาหารจะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้านานาชาติ ทำให้ในปีนี้ 2558 ที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนจึงมีความจำเป็นต้องวางรากฐานด้านต่าง ๆ ให้เหมาะสมและทันสมัยต่อสถานการณ์

พล.ต.อ.ดร.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร.ในฐานะผอ.ศูนย์อาเซียนได้มาตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมี พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ รอง ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.วิทวัส บูรณสมภพ ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร พ.ต.อ.สังคม ตัดโส ผกก.ตม.มุกดาหาร หัวหน้าพาสี สปป.ลาว 2, หัวหน้าตำรวจ ตม.สปป.ลาว รวมถึงกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต หัวหน้าด่านสากลสะพานมิตรภาพ 2 ประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ผู้ประกอบการขนส่งและผู้ประกอบการส่งออกเข้าร่วมหารือประชุมร่วมกันด้วย

พล.ต.อ.ดร.วุฒิ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารได้มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเรื่อง ภาษาได้กำหนดอย่างชัดเจนว่าภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเช่น ภาษาลาว เวียดนาม และจีน ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเน้นหนักในเรื่องยาเสพติด การค้ามนุษย์แรงงานต่างด้าว มีการจัดทำแผนการตั้งจุดตรวจจุดสกัด แผนป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

เราจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนในพื้นที่ติดตั้งกล้องซีซีทีวีในพื้นที่จุดเสี่ยงและพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุ 191 ให้มีมาตรฐานเพิ่มมาตรการในการรักษาความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยว รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมแผนงานด้านจราจรเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและปริมาณรถผ่านเข้าออกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารมีจำนวนมากขึ้น

ส่วนด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหารได้มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเรื่องการพัฒนาทางด้านกายภาพ ปรับพื้นที่ในการตรวจบุคคลเข้า-ออก และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทาง จัดอาคารผู้โดยสารขาเข้า-ขาออกพร้อมส่วนควบ ณ จุดตรวจสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร–สะหวันนะเขต)ใช้งบพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 26.4 ล้านบาท ระยะเวลาการดำเนินการ ก.พ.-ธ.ค. 58 รวมถึงมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นระบบที่ทันสมัยมีมาตรฐานเชื่อมโยงฐานข้อมูล ติดตั้งฐานข้อมูลลายนิ้วมืออัตโนมัติทั่วประเทศ

เรามีการเพิ่มช่องตรวจบุคคลขาเข้า– ขาออก จากเดิมฝั่งละ 3 ช่องตรวจ เป็นฝั่งละ 7 ช่องตรวจ พัฒนาระบบบริหารจัดการด่านตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร (ระบบตรวจบัตรผ่านแดน) เพื่อทดแทนระบบเดิมโดยนำข้อมูลชีวภาพจากการพิมพ์ลายนิ้วมือมาสนับสนุน การตรวจหนังสือผ่านแดนลดระยะเวลาในการตรวจบุคคลที่ใช้บัตรผ่านแดนจากเดิม 45 วินาที/คน เหลือเพียง 20 วินาที/คน นำระบบชีวภาพ (ลายพิมพ์นิ้วมือ)และการติดบาร์โค้ดเพื่อยืนยันตัวบุคคลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจหนังสือผ่านแดน จัดให้มีช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาเข้า-ขาออกฝั่งละ 2 ช่องตรวจ

การตรวจหนังสือเดินทางด้วยเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเฉลี่ย 45 วินาที/คน แต่การตรวจด้วยเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติจะใช้เวลาน้อยลงเฉลี่ย 20 วินาที/คน และยังมีการปรับปรุงช่องตรวจบุคคลเแยกชัดเจนสำหรับคนไทย ลาว-เวียดนาม คนต่างชาติและประเทศในกลุ่มอาเซียน โดยเจ้าหน้าที่ ตม.ศุลกากรทั้งสองฝ่าย (ไทยและ สปป.ลาว)ปฏิบัติงานในหน้าที่พร้อมกันในพื้นที่ควบคุมร่วมกันคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ก่อนเดือน ธ.ค. นี้

ที่สำคัญเราต้องเน้นความสำคัญด้านความมั่นคงเน้นให้ตำรวจภูธรจังหวัด ด่านตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและยาเสพติด การลักลอบเข้าเมืองและอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานไร้ฝีมือที่ลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด และแรงงานผิดกฎหมาย.

อนุศักดิ์-สมบูรณ์ แสนวิเศษ

 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์