หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ปฏิรูปการศึกษาไทย

16 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3936)

การยกเครื่องให้กับภาคการศึกษาของไทย ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเกิดโอกาสทางการศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ถือเป็นเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการ ทั้งการพัฒนาครู และระบบการศึกษาให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
 
คำกล่าวที่ว่า "ความรู้ คือ ทรัพย์สมบัติที่มีค่าที่สุด และติดตัวเราไปตลอดชีวิต” ถือเป็นคำที่ใช้ได้กับคนทุกยุคทุกสมัย เพราะความรู้ที่ทุกคนมีสามารถนำไปใช้ได้ไม่มีวันหมด แต่ที่ผ่านมายังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงเกิดการยกเครื่องการปฏิรูปด้านการศึกษาใหม่ทั้งระบบ ที่รัฐบาลโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังดำเนินการ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมกันของประชาชนในสังคม พร้อมกับการเดินหน้าสร้าง "คน” ที่มีศักยภาพของประเทศ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
การสร้างครูสามารถกลับไปพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตน และในสาขาวิชาขาดแคลน เป็นอีกหนึ่งแผนงานที่สำคัญ ในการพัฒนาด้านการศึกษา ให้ได้ครูที่ "เก่ง” และ "ดี” เข้ามาช่วยสร้างภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ให้ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยมีการจัดการศึกษาภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ที่กำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ รวมถึงการจัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560 – 2564
 
นอกจากนี้ การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มอาชีวศึกษา เพื่อสร้างบุคคลากรด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานยุค "ไทยแลนด์ 4.0” ในโครงการ Education to Employment หรือ E-to-E ที่เป็น "โครงการค่ายอาชีวะฤดูร้อน” ที่เปลี่ยนโรงงานเป็นโรงเรียน โดยเป็นการฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้นำไปใช้ทำงานได้จริง ทำงานจริง เพื่อลดปัญหาในเรื่องเรียนจบแล้ว แต่ไม่มีงานทำ และไม่มีเครื่องมือในการสอนเนื่องจากมีค่าอุปกรณ์ค่อนข้างมีราคาสูง ควบคู่กับการพัฒนาด้านอุดมศึกษา ด้วยการปรับระบบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย และมีส่งเสริมการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC เพื่อเตรียมพร้อมกำลังคน ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 
ขณะเดียวกัน ยังต้องส่งเสริมและให้ความสำคัญภาษาต่างประเทศ ในการเสริมทักษะการสื่อสารของนักเรียนนักศึกษาให้ดีขึ้น ภายใต้โลกที่เชื่อมต่อกันแบบไร้พรมแดนแล้วในปัจจุบัน โดยได้มีการอบรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษในรูปแบบบูตแคมป์ และมีการจัดตั้งศูนย์อบรมระดับภูมิภาค
 
การวางรากฐานของการศึกษาไทย ให้เกิดความมั่นคงโดยการกระจายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทั้งฝีมือแรงงาน และทักษะด้านภาษา จึงถือเป็นการตอบโจทย์ต่อการลงทุนของภาคธุรกิจจากต่างประเทศ ที่ต้องอาศัยแรงงานของไทยในการขับเคลื่อน สู่เป้าหมายที่วางไว้
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์