หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.วิทยาศาสตร์ เร่งพัฒนาการด้านการจัดการสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเคมี รองรับ (EEC)

15 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1310)

นางอุมาพร สุขม่วง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึง การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี ว่าประเทศไทย จำเป็นต้องยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะใช้ตรวจสอบ รับรองตามมาตรฐานสากล และเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันสู่การเป็นระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ควบคู่กับการทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2554-2564)
 
เพื่อให้ประเทศพัฒนาการจัดการสารเคมีเป็นไปในทิศทางเดียวกันตอบสนองต่อปัญหา ทั้งผลกระทบและความท้าทายจากการใช้สารเคมี ด้วยการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการและหาแนวทางทำงานร่วมกันระหว่างกรมวิทยาศาสตร์บริการกับผู้ประกอบการในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ สร้างแนวปฏิบัติการจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมเคมี และนำใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์