หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สาธารณสุขจัดประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 ที่จังหวัดเชียงใหม่

7 สิงหาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1079)

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ดิออนิซิโอ เฮอรีร่า กีเบิร์ต ผู้อำนวยการTEPHINET และนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมเปิดการประชุมระดับโลกเครือข่ายระบาดวิทยาภาคสนาม ครั้งที่ 9 และสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบรางวัลเกียรติคุณระบาดวิทยา โดยมูลนิธิสุชาติ เจตนเสน โดยมีนักระบาดวิทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ สัตวแพทย์ และนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 1,200 คน จาก 90 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีที่เชื่อมโยงมาตรฐานงานระบาดวิทยาของไทยสู่นานาชาติ เป็นการรวมตัวของผู้ที่มีบทบาทในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคต่อกรณีการระบาดของโรค รวมถึงการควบคุม ป้องกันโรคในระดับประเทศมานำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการควบคุมและป้องกันโรค เช่น อิโบล่า ซิก้า เป็นต้น รวมทั้งยังมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพในงานสาธารณสุขผ่านโครงการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม 65 โครงการ 90 ประเทศสมาชิก เพื่อผลิตนักระบาดวิทยาที่มีสมรรถนะตามมาตรฐาน ให้เป็นกำลังสำคัญในการควบคุมและป้องกันโรคทั้งในประเทศตนเองและในภูมิภาคอื่น ๆ ผลักดันให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยาให้เพียงพอ และสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโรค หรือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยยับยั้งการระบาดข้ามประเทศได้
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยตั้งเป้าหมายในการผลิตนักระบาดวิทยาภาคสนามมืออาชีพให้ได้ในอัตรา 1 ต่อ 200,000 ประชากร เพื่อให้เพียงพอและพร้อมรับมือการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนต่อไป
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์