หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เด็กอาชีวะรองรับอีอีซี

27 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1517)

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ "ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ปี 2560-2564” เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับการส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมหลักเป้าหมายที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยอนุมัติงบประมาณให้ 619 ล้านบาท แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2561 จำนวน 192 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 179 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 124 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2564 จำนวน 124 ล้านบาท
 
ส่วนในปีงบประมาณ 2560 ให้เจียดจ่ายกันเองภายในกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ตั้งเป้าหมายผู้สำเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้น ทั้งจากการเรียนการสอนในสถานศึกษาและ ทวิภาคี สาขายุทธศาสตร์อีอีซี รวมทั้งพัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะ หรือศูนย์ประเมินรับรองสมรรถนะเฉพาะทาง ซึ่งเป็นระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรระยะสั้นเฉพาะทาง
 
นายกอบศักดิ์ยังกล่าวต่อว่า รูปแบบที่ดำเนินการนั้นจะจัดอาชีวศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่ในรูปแบบประชารัฐเพื่อยกระดับมาตรฐาน การจัดการอาชีวศึกษาในทุกมิติให้สอดคล้องกับบริบทของภาคการผลิตและบริการในอีอีซี เพิ่มขีดความสามารถคณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ โดยกำหนดโรดแมปการทำงานระยะสั้น 3-6 เดือน ระยะปานกลาง 1-2 ปี และระยะยาว 3-5 ปี โดยมีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ 2560 คือ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานอาชีวศึกษา (Vocational Career Center) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง รวมทั้งผลิตกำลังคนในสาขาอาชีวศึกษา หลักสูตรที่สอดคล้องกับการพัฒนาการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม และบริการในพื้นที่ รวมทั้งจะต้องพัฒนาสถานศึกษาไปสู่การเป็นวิทยาลัยดิจิตอล หรือ Digital College ด้วย.
 
 
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์