หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติรับรองข้อมติในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

24 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1496)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 193 ประเทศ ได้รับรองข้อมติ "Commemoration of the fiftieth anniversary of the Association of Southeast Asian Nations” ในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
 
(1) แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน และยอมรับบทบาทของอาเซียนในฐานะองค์กรระดับภูมิภาคที่สนับสนุนการทูตพหุภาคี และส่งเสริมสันติสุข ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาค ผ่านสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่อาเซียนมีบทบาทนำ นอกจากนี้ ย้ำถึงความสำคัญของการเป็นแกนกลางและอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียนที่จะช่วยเสริมสร้างสถาปัตยกรรมการเมืองความมั่นคงในภูมิภาค
 
(2) ยอมรับบทบาทของอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคง การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และการพัฒนาในด้านสังคมและวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
(3) สนับสนุนอาเซียนและสหประชาชาติหามาตรการในการพัฒนาความร่วมมือไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แผนปฏิบัติการในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมตามปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับสหประชาชาติ พ.ศ. 2559 – 2563 (Joint Declaration on Comprehensive Partnership between ASEAN and the United Nations 2016 - 2020)
 
(4) สนับสนุนให้สหประชาชาติทำงานใกล้ชิดกับอาเซียนมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการบรรลุวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 (ASEAN Vision 2025) และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ (UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development) ให้สอดคล้องกันอย่างเป็นรูปธรรม
 
(5) สนับสนุนให้ประเทศสมาชิกและหน่วยงานต่าง ๆ ในสหประชาชาติ รวมทั้งหน่วยงานในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลกอื่น ๆ ระลึกถึงการครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียน โดยเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดทั้งปีนี้
 
อนึ่ง ประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 (ASEAN Vision 2025) และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ของสหประชาชาติ (UN’s 2030 Agenda for Sustainable Development) ตามมติของที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่เวียงจันทน์
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์