หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.พาณิชย์ เดินหน้าส่งเสริมเกษตรกรไทยทำเกษตรอินทรีย์ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก

10 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1286)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งเป็นแผนฉบับที่ 2 หลังจากที่แผน 1 สิ้นสุดไปตั้งแต่ปี 2554 โดยในแผนใหม่นี้ตั้งวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้าและเพื่อให้แผนการทำงานสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ กระทรวงพาณิชย์จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ใน 4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การสร้างความรับรู้ ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้แปรรูปและผู้บริโภค การผลักดันให้มีมาตรฐานในการรับรองทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาและการขยายตลาด โดยขับเคลื่อนกลไกการทำงานผ่านทูตพาณิชย์ในต่างประเทศและการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการผลิต ซึ่งนางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพราะเกษตรกรไทยเริ่มหันมาให้ความสนใจปลูกพืชอินทรีย์ เช่น ข้าวและผักผลไม้ในพื้นที่เกษตรกันมากขึ้น โดยมีการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้มีสารเคมีเข้ามาในพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการรักษาสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ปราศจากพิษตกค้าง จากแนวโน้มดังกล่าวทำให้มูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์โลกมีมูลค่าสูงถึง 3 ล้านล้านบาท และจากความต้องการสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดโลกดังกล่าว ส่งผลให้ในปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าตลาดเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น
 
อย่างไรก็ตามในปี 2560 นี้ กระทรวงฯ มีโครงการที่จะผลักดันและส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และให้ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรและผู้ผลิต ทั้งการจัดมหกรรมสินค้าอินทรีย์ การจัดตลาดนัดสีเขียวและการจัดงาน Organic & Natural Expo 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "ASEAN : Home of Organic” นำเสนอสินค้าอินทรีย์ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งข้าว ผักผลไม้ อาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าที่ผลิตขึ้นจากนวัตกรรม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการจัดงานอินทรีย์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ระดับนานาชาติ
 
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ความสำคัญกับเกษตรอินทรีย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ ตลอดจนรณรงค์เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคในต่างประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับตรารับรองมาตรฐานสินค้า รวมถึงการรณรงค์เรื่องคุณภาพ มาตรฐานของสินค้าเกษตร
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์