หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อุตสาหกรรมหม่อนไหม เตรียมยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่ระดับนานาชาติ

5 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1361)

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่นจัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตผู้ประกอบการไหม ภายใต้ชื่อกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมขอนแก่นเตรียมความพร้อมสู่ AEC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมสู่ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาได้แก่ กลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมหม่อนไหมขอนแก่น ซึ่งมีการรวมกลุ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา ประกอบด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมในจังหวัดขอนแก่น
 
สำหรับกิจกรรมในปีนี้จะมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งในการรวมเครือข่ายและการพัฒนาผู้ประกอบการไหมขอนแก่น ให้มีความเหนียวแน่น ในขณะเดียวกันก็จะสามารถพัฒนาศักยภาพสมาชิกเครือข่ายในการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในตลาด AEC ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การดำเนินงานโครงการนำร่องตามความต้องการของสมาชิก เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้ การพัฒนาสินค้า การพัฒนาตลาดออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการศึกษาดูงาน ตลอดจนการพัฒนาศูนย์ประสานงานของเครือข่ายที่เป็นรูปธรรม มีระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ.2560
 
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมขอนแก่น ให้มีความเข้มแข็งเกิดความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมสู่ AEC และก้าวสู่ความเป็นสากลต่อไป
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์