หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยพร้อมพัฒนาเป็นแกนนำด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน

4 กรกฎาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1319)

สำนักเลขาธิการอาเซียน รัฐบาลแคนาดา และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ประชุมระดับภูมิภาค เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประเทศแกนนำด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน
 
นายกอบชัย บุญอรณะ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสาธารณภัยมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น สำนักเลขาธิการอาเซียน จึงกำหนดให้การคุ้มครองทางสังคมเป็นเป้าหมายหลักของการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของอาเซียน 2015 เพื่อเป็นเครื่องมือในการลดความยากจน ความเสี่ยง และความเปราะบาง ให้สามารถจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ รวมถึงมีสิทธิในการได้รับโอกาสและบริการขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน โดยริเริ่มแนวทางด้านความคุ้มครองทางสังคมภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน (ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response : AADMER) เพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับการคุ้มครองทางสังคม และได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
 
ดังนั้น สำนักเลขาธิการอาเซียน รัฐบาลแคนาดา และธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) จึงจัดประชุมปรึกษาหารือระดับภูมิภาค The Regional Consultation Workshop on Social Protection "Towards Developing Disaster – Responsive Social Protection in ASEAN” ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ กรุงเทพฯ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนกลไกความคุ้มครองทางสังคมในช่วงที่เกิดสถานการณ์ภัยพิบัติ รวมถึงระบุมิติและองค์ประกอบร่างข้อกำหนดของอาเซียน ตามกรอบแนวทางความร่วมมือในประเด็นความคุ้มครองด้านสังคมและการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ส่งผลให้เกิดการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดผลกระทบจากภัยพิบัติ และเพิ่มภูมิคุ้มกันในการรับมือภัยพิบัติในระยะยาว โดยการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการรับมือ ลดความเสี่ยงและความเปราะบางของชีวิตและทรัพย์สินจากภัยพิบัติ
 
ทั้งนี้ การประชุมฯ ครั้งนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพด้านการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ และส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นประเทศแกนนำด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคอาเซียน เพื่อให้อาเซียนพร้อมรับมือและจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นหนึ่งเดียว
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์