หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
E-san Expo 2017 "สินค้าดี วิถีอีสาน เชื่อมธุรกิจไทยสู่สากล"

27 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1092)

การจัดงาน "E-san Expo 2017” "สินค้าดี วิถีอีสาน เชื่อมธุรกิจไทยสู่สากล” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2560 - 2 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็คเมืองทองธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ผลิต ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริการ การตลาด และโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการ SMEs OTOP และวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดช่องทางการตลาดระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคมากขึ้น และการทำธุรกิจจะต้องคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า สร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม โดยการน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตตามวิถีไทย
 
กิจกรรมภายในงาน E-san Expo 2017 จะเป็นการรวบรวมสินค้าและบริการคุณภาพดี จาก 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกาฬ มาจัดแสดงไว้ภายในงาน เพื่อเป็นการสืบสานภูมิปัญญาแดนอีสาน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวแดนอีสาน รวมไปถึงการจับคู่เพื่อขยายธุรกิจของไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย (1) การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า อาทิ สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น สินค้า OTOP SME ผ้าและเครื่องแต่งกาย สินค้าเกษตร อัญมณี เครื่องประดับ ของใช้ของตกแต่ง สมุนไพรและความงาม (2) การออกบูธนิทรรศการแสดงถึงอัตลักษณ์ด้านอุตสาหกรรม Creative Industry แหล่งท่องเที่ยวและวิถีชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบน 1 (3) การแสดงสิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมร่วมสนุกบนเวที (4) การเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) (5) สินค้า GI (6) สินค้านวัตกรรม (7) สินค้าเกษตรอินทรีย์ (8) สินค้าสมุนไพร (9) อาหารชวนชิมทั้งจากภาคอีสาน และอาหารเลิศรสจากทุกจังหวัด (10) ผู้ประกอบการค้าในประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศ GMS (Greater Mekong Subregion) ที่เข้าร่วมงาน คือ จีน เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา
 
โดยการจัดงาน E-san Expo 2017 จะแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 รอบ ได้แก่
ครั้งที่ 1 วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 ณ อาคาร อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ครั้งที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม - 14 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดอุดรธานี
 
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม SMEs OTOP วิสาหกิจชุมชน และฝีมือแรงงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพ กระบวนการผลิต การตลาด และการสร้างโอกาสทางธุรกิจ มีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะฝีมือ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการแข่งขันกับภูมิภาคต่าง ๆ สู่ประชาคมอาเซียนได้ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ให้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สร้างการพัฒนาประเทศไทยได้อย่าง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 20 ปี ต่อไปในอนาคต
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์