หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
"หุ้นส่วนยุทธศาสตร์" เพื่อเชื่อมโยง "ห่วงโซ่คุณค่า" ให้ "เข้มแข็งไปพร้อม ๆ กัน"

26 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1717)

การกำหนดทิศทางในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศจำเป็นต้องทำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวโน้มของโลกในภาพรวมด้วย รัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือในรูปแบบ "หุ้นส่วนยุทธศาสตร์" เพื่อเชื่อมโยง "ห่วงโซ่คุณค่า" และเพิ่มพลังในการขับเคลื่อนของทุกประเทศภาคีเครือข่ายให้ "เข้มแข็งไปพร้อม ๆ กัน" (Stronger together) อาทิ แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ที่เรียกว่า IMT-GT ถือว่าเป็นอนุภูมิภาคที่สำคัญที่จะสนับสนุนบทบาทของประชาคมอาเซียน โดยมุ่งดำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก ๆ คือ
 
(1) การสร้างความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก และสะพานระหว่างเมืองรันเตาปันยัง อ. สุไหงโก-ลกแห่งที่ 2 โครงการทางหลวงพิเศษหาดใหญ่-สะเดา-สตูล-ปะลิส และการสร้างรถไฟทางคู่ การพัฒนาท่าเรือสำราญที่กระบี่และสุราษฎร์ธานีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง และการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง เป็นต้น
 
(2) การปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ ความตกลงด้านการขนส่งข้ามแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย การให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ รถบัสและรถตู้บริการนักท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง และตรวจโรคพืชและสัตว์ เป็นต้น
 
(3) การพัฒนาด้านนวัตกรรมในลักษณะเดียวกับนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" มีการลงทุนโครงข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศและการพัฒนาเมืองสีเขียวที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
 
ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ระหว่าง 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย กับ 8 รัฐของมาเลเซีย และ 10 จังหวัดในเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย กับห่วงโซ่มูลค่าในระดับอาเซียน รวมทั้ง ตลาดสำคัญในภูมิภาคและโลกอีกต่อไป อีกทั้งการเชื่อมโยง (Connectivity) ของ 64 ประเทศ ทั้งในเอเชีย - แอฟริกา - ยุโรป รวมทั้งจีน ตามยุทธศาสตร์ One Belt, One Road นั้น (OBOR) ก็เพื่อจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการพัฒนา เชื่อมโยง เครือข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน โดยโครงการรถไฟจีน – ไทย นั้นถือเป็น 1 ใน 10 โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์นี้ เป็นการเชื่อมโยงการขนส่งทางรางกับเส้นทางรถไฟจีน – ลาว ที่เป็นเส้นทางสำคัญในเครือข่ายระบบรางของเอเชีย (Pan-Asia Railway Network) และเส้นทางรถไฟสายด่วน จีน - ยุโรป ที่เป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสารและสินค้าจากจีนสู่ยุโรป รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายโอนด้านการลงทุนทรัพยากร เทคโนโลยี และแรงงานที่มีทักษะในอนาคตอีกด้วย
 
 
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
26 พฤษภาคม 2560
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์