หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย - ญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านแรงงาน รับไทยแลนด์ 4.0

23 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1428)

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐานสากลเพื่อรองรับกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ อันเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระดับชาติและนานาชาติ พร้อมทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบาย" เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Thailand 4.0” ของ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งแนวทางสำคัญเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวก็คือการร่วมมือกับประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยีและดิจิตอลอย่างประเทศญี่ปุ่น เช่น ร่วมกับสมาคมพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ ประเทศญี่ปุ่น (Japan Vocational Ability Development Association: JAVADA) ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคม ประเทศญี่ปุ่น ในการดำเนินโครงการส่งเสริมระบบการประเมินทักษะฝีมือแรงงาน (Skill Evaluation System Promotion Program (SESPP)) ที่ทางญี่ปุ่นสนับสนุนให้ประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สร้างและปรับปรุงระบบการประเมินผลทักษะ โดยการถ่ายทอดระบบการทดสอบและฝึกอบรมทักษะแบบญี่ปุ่นที่พัฒนาขึ้นในภาครัฐและเอกชน ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา และการทดลองการประเมินทักษะเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะขั้นสูง
 
นายธีรพล กล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมามีแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ SESPP ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่หนึ่ง วิธีการประเมินทักษะ กิจกรรมที่สอง การฝึกผู้ประเมิน และกิจกรรมที่สาม การทดลองประเมินผลทักษะ โดยญี่ปุ่นได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในกิจกรรมเหล่านี้ผ่านการฝึกอบรมสาขาช่างกลึง ระดับ 2 (machining (turning)) ตามมาตรฐานของประเทศ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการประเมินทักษะ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการทดลองประเมินผลทักษะ หลังจากผ่านการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับแรงงานในสาขาเทคโนโลยีชั้นสูงได้อย่างประสิทธิภาพ
 
"สำหรับในปีนี้ (2560) กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการสังคม ประเทศญี่ปุ่นให้บริษัท JTB Corporate Sales Inc. เป็นผู้ดำเนินโครงการ SESPP แทน JAVADA มีแผนงานจัดฝึกอบรมในสาขา Sequence Control ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างสองหน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ โดย กพร. พร้อมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะเป็นการตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรด้านแรงงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะในกลุ่ม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) และการเป็นเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นด้วย” อธิบดี กพร.กล่าว
 
ข้อมูล สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์