หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้านความมั่นคงทางไซเบอร์

22 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1305)

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อเสนอในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 ที่ เวียงจันทน์ ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดตั้งหน่วยงานติดตามและเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านไซเบอร์เป็นการเฉพาะ รวมทั้งกำหนดมาตรการด้านกฎหมายร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงไซเบอร์ ซึ่งอาจนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์อาเซียน กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงกลาโหม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ภายใต้หัวข้อ "Strengthening and Enhancing Cybersecurity Cooperation in the ASEAN Region: Towards an Integrated Approach in Addressing Transnational Crime” ในวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2560 ที่อาคาร The Ninth ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการสานต่อข้อเสนอของนายกรัฐมนตรี โดยจะจัดในช่วงเดียวกับ "Thailand Cybersecurity Week 2017” โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกส์ (สพธอ.)      
 
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน และ resource persons จากมิตรประเทศนอกอาเซียนในประเด็นหลัก ได้แก่ (1) แนวปฏิบัติที่ดีและประสบการณ์ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (2) การหา synergy ในเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ ในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียน และ ASEAN-led mechanisms และ (3) ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางไซเบอร์และการต่อต้านภัยคุกคามที่สืบเนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การจัดตั้ง ASEAN Centre on Cybersecurity ตามที่นายกรัฐมนตรีได้เสนอในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาทของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคในเรื่องนี้ต่อไป
 
ในการนี้ ไทยได้เชิญประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้เชี่ยวชาญจากประเทศนอกภูมิภาค (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) องค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) องค์กรว่าด้วยความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป (Organization for Security and Cooperation in Europe – OSCE) และภาคเอกชน (VISA สมาคมธนาคารไทย) เข้าร่วมด้วย        
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์