หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
คณะนักธุรกิจ Europe – ASEAN Business Alliance (EABA) เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

16 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1064)

คณะนักธุรกิจ Europe – ASEAN Business Alliance (EABA) ประกอบด้วย ผู้แทนจากบริษัทต่าง ๆ ของยุโรปจากภาคการเงินและธนาคาร สหกรณ์โคนม การเกษตร เมล็ดพันธุ์พืช ยาและเวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลกำลังดำเนินการปฏิรูปและพัฒนาประเทศเพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งมุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ S-Curve และ New S-Curve ของไทย และผลักดันเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยนโยบาย Thailand 4.0 พร้อมเชิญชวนนักธุรกิจจากยุโรปให้มาลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor - EEC) ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความสําคัญ และกําลังพัฒนาให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโครงข่าย logistics ที่เชื่อมต่อกันทั้งทางเรือ ทางบก ทางราง และทางอากาศ เพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายการคมนาคมทั่วประเทศและไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศในภูมิภาคเอเชีย

นายมาร์ค แวน บินส์เบอร์เก็น ประธานกรรมการบริหาร ธนาคาร Rabobank เนเธอร์แลนด์ หัวหน้าคณะนักธุรกิจ Europe – ASEAN Business Alliance เน้นย้ำว่า นโยบาย Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทจากยุโรป จึงยินดีเข้ามามีส่วนร่วมในการทำให้นโยบายนี้ประสบความสำเร็จ

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและคณะนักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการเกษตรของไทย โอกาสการลงทุนทางด้านพลังงานของบริษัทยุโรป การดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับการกำหนดราคากลางยา และความต่อเนื่องของนโยบายทางเศรษฐกิจและการลงทุนของไทย ซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีรับฟังและรับข้อพิจารณาไปหารือในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์