หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
แผนจัดหาน้ำในเขตพื้นที่ EEC

14 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 2367)

จากการส่งเสริมพื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่รัฐบาลพยายามส่งเสริมเป็นฐานในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงทำให้กรมชลประทานวางผังและแผนการใช้น้ำใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม
 
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำลังขับเคลื่อนให้เกิดเขตพื้นที่อุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
 
นอกเหนือจากผลักดันให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตด้านอุตสาหกรรมในอีอีซี การพัฒนาแหล่งน้ำนับว่ามีส่วนสำคัญที่ทำอุตสาหกรรมในพื้นที่สามารถขับเคลื่อนไปได้ เพราะน้ำเป็นหนึ่งในปัจจัยของการผลิตในทุกอุตสาหกรรม
 
กรมชลประทาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องน้ำ ได้มีแผนรองรับการเติบโตของ EEC ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก โดยแผนในระยะ 5 ปีแรก จะเป็นการจัดหาน้ำจากแหล่งภายในประเทศ โดยจะทำการเพิ่มความจุของอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ 6 แห่ง เพื่อให้งานให้เต็มศักยภาพ คือ อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อ่างเก็บน้ำหนองค้อ อ่างเก็บน้ำบ้านบึง และอ่างเก็บน้ำมาบประชัน ซึ่งจะสามารถกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 84 ล้าน ลบ.ม.
 
นอกจากนี้ ยังจะทำการสร้างอ่างเก็บแห่งใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำวังโตนด 4 แห่ง มีความจุรวมกัน 308.5 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้มีเพียงหนึ่งอ่างเก็บน้ำ คือ อ่างเก็บน้ำคลองประแกด อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ส่วนอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด กำลังดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EHIA) คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้ในปี 2563
 
ส่วนแผนระยะยาว กรมชลประทานมีแผนการผันน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านที่ดำเนินการร่วมกับการพัฒนาด้านพลังงาน โดยผันจากเขื่อนสตึงนัมประเทศกัมพูชา มายังอ่างเก็บน้ำประแสร์ เพื่อนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC จำนวน 300 ล้านลบ.ม.ต่อปี คาดว่าจะใช้วงเงินลงทุนจากการประเมินเบื้องต้นรวมทั้งหมดประมาณ 74,000 ล้านบาท ซึ่งสามารถรองรับความต้องการในอีก 20 ปีข้างหน้า
 
แม้โครงการที่กรมชลประทานกำลังดำเนินการ จะเป็นการรองรับการเติบโตของพื้นที่อุตสาหกรรมในอีอีซี แต่การพัฒนาแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แบ่งไว้ใช้สำหรับเกษตรกรรมตามแผนงานของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียง และไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตดั่งเดิมของประชาชนในพื้นที่
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์