หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อุตสาหกรรม ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างอุตฯ ไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 ผลักดัน EEC ศูนย์กลางการลงทุน CLMV

8 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 2176)

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือกับ Mr. Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (MET) ว่า ญี่ปุ่นแสดงความสนใจในนโยบายThailand 4.0 รวมถึงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม และการยกระดับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขึ้นเป็นกลไกใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (New Engine of Growth) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560    

สำหรับการลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง (Memorandum of Intent) ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของไทย กับ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของมีความร่วมมือใน 2 ประเด็นหลัก คือ       
1) ความร่วมมือในการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ซึ่ง METI ญี่ปุ่นพร้อมจะให้การสนับสนุนกิจกรรมการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยโดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรม S-curve ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไทยไปสู่ Industry 4.0 ซึ่งญี่ปุ่นเรียกแนวคิดนี้ว่า Connected Industries ที่นําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นรูปแบบของการทํางานอย่างชาญฉลาด (smart) เพื่อให้เกิดการตัดสินใจในการทํางานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยําและทันเวลาทั้งในรูปแบบการจัดการด้วยมนุษย์และการจัดการด้วยระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติ ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้ METI ยังคาดหวังว่าเมื่อมีการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมแล้ว ไทยจะเป็นข้อต่อที่สําคัญในห่วงโซ่การผลิตที่เชื่อมโยงสู่ CLMVT หรืออนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (Greater Mekong Subregion – GMS) ขยายไปสู่อาเซียนและห่วงโซ่การผลิตของโลกต่อไปด้วย         
 
2) ความร่วมมือด้านแผนงาน EEC โดยทั้งสองฝ่ายจะผลักดันให้เกิดการหารือร่วมกันระหว่างกลุ่ม ธุรกิจญี่ปุ่นและหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการดําเนิน โครงการการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ EEC โดยการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นที่มีศักยภาพ ในขณะที่ METI ญี่ปุ่นจะช่วยสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นด้วย โดยสํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC Office ที่มีนายคณิศ แสงสุพรรณ เป็นเลขาธิการ จะเป็นหน่วยประสานอํานวยความสะดวกให้กับนักลงทุนญี่ปุ่นที่จะลงทุนในพื้นที่ EEC เพื่อให้นักลงทุนญี่ปุ่นมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ METI ญี่ปุ่นยังเชิญให้คณะฝ่ายไทยไปเยี่ยมชม Kobe Biomedical Innovation Cluster ณ เมืองโกเบ แคว้นคันไซ เพื่อศึกษาแนวทางนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะนํามาประยุกต์ใช้กับการขับเคลื่อน EEC ของไทยด้วย       
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเร่งด่วนภายใต้ EEC ที่จะเริ่มดําเนินการในปี 2560 ซึ่งญี่ปุ่นมีความสนในเป็นพิเศษในการสนับสนุนและร่วมลงทุนว่ามีจํานวน 5 โครงการ คือ       
1) การก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ แห่งที่ 3       
2) การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-พัทยา-ระยอง)        
3) การพัฒนาท่าเรือ 3 ท่าเรือ (แหลมฉบัง-สัตหีบ-มาบตาพุด)          
4) โครงการดึงดูด อุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 S-curve และ         
5) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Cities)     
 
รวมทั้งได้มีการหารือถึงแนวทางความร่วมมือในด้านการวิจัยพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีการนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ด้วย ทั้งนี้ การประชุมหารือและการลงนามบันทึกแสดงเจตจํานงดังกล่าวจะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจของไทยกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในอนาคตให้สามารถจับมือกันเพื่อก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกในยุคดิจิทัลได้อย่างยั่งยืนต่อไป             
 
 
 
ที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์