หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN SOM) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

2 มิถุนายน 2017 (จำนวนคนอ่าน 1587)

ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2560 ฟิลิปปินส์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงมะนิลา โดยนางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN SOM) เจ้าหน้าที่อาวุโสความร่วมมืออาเซียนบวกสาม (APT SOM) เจ้าหน้าที่อาวุโสการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS SOM) และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF SOM) และได้มอบหมายให้นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมการประชุม ASEAN SOM ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมเพื่อเตรียมการไปสู่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน (ASEAN Foreign Minister’s Meeting) และการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจา (PMC+1) ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2560 ที่กรุงมะนิลา
 
ในการประชุมข้างต้น ที่ประชุมฯ ได้หารือเกี่ยวกับการกระชับความร่วมมือในการบริหารจัดการภายในของอาเซียน แนวทางในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา รวมถึงสถานการณ์ภายในภูมิภาค โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนภายในโครงสร้างสถาปัตยกรรมของภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและรักษาเสถียรภาพในภาวะที่ประเทศต่างเผชิญกับความท้าทายด้านการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งกับกลไกความร่วมมือที่อาเซียนมีบทบาทนำ ได้แก่ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS Asia Summit: EAS) กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus: ADMM Plus) ซึ่งเป็นเวทีที่ทั้งประเทศมหาอำนาจและประเทศในภูมิภาคมีปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็น เพื่อแสวงหาแนวทางในการบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการสร้างสันติภาพ ความมั่นคง เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ภูมิภาค
 
ที่ประชุม APT SOM, EAS SOM และ ARF SOM ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ โดยได้ตระหนักถึงปัญหาความมั่นคงที่ประชาคมระหว่างประเทศกำลังเผชิญอยู่ ทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ อาทิ การก่อการร้าย การค้ามนุษย์ การลักลอบค้ายาเสพติด และภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประชุมฯ ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการรักษาความมั่นคง สันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค และสนับสนุนให้ ARF เป็นเวทีที่ส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ และลดความตึงเครียดในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดริเริ่มใหม่ ๆ เช่น การส่งเริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนบวกสามในด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่การจัดตั้ง East Asian Economic Community ภายในปี ค.ศ. 2020 และไทยยังใช้โอกาสนี้เน้นย้ำบทบาทนำของไทยในการเป็นในการสนับสนุน regional connectivity โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม International Symposium on Promoting Regional Connectivity ในเรื่อง regional connectivity ในเดือนกันยายน 2560 ประเทศอาเซียน และประเทศคู่เจรจาในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ของอาเซียน ยังใช้โอกาสนี้ในการพิจารณาเกี่ยวกับร่างเอกสารซึ่งจะนำไปรับรองในช่วงการประชุม AMM/PMC ที่กำลังจะมีขึ้นด้วย ซึ่งร่างเอกสารเหล่านี้ จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดการดำเนินความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภูมิภาคและประชาชนของทุกฝ่ายต่อไป
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์