หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
วันงดสูบบุหรี่โลก 2560 : บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา (Tobacco - a threat to development)

30 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 3827)

www.thaihealth.or.th
ในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายจากบุหรี่ อีกทั้งมีการรณรงค์คำขวัญเพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยในปี 2560 ได้กำหนดคำขวัญว่า "Tobacco - a threat to development” หรือ บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา
 
ประเทศต่างๆรวมถึงอาเซียน ได้เข้าลงนามใน "กรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก” หรือ WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) สำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน ไทยเป็นประเทศแรกที่เข้าร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2546 ตามด้วยอีก 8 ประเทศ ส่วนอินโดนีเซีย ยังไม่ได้มีการลงนามเข้าร่วมกรอบอนุสัญญา WHO FCTC จนถึงปัจจุบัน และด้วยเหตุนี้ ประเทศอาเซียนทั้ง 9 จึงได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกรอบอนุสัญญาอย่างต่อเนื่อง
 
 

ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2560 สปป.ลาว เริ่มใช้ภาพเตือน-แนะนำสุขภาพขนาดใหญ่ ภาพเตือนสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ครอบคลุมร้อยละ 75 ของพื้นที่ผลิตภัณฑ์ทั้งสองด้านทุกชิ้นที่ผลิตในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป กฎหมายเหล่านี้กำหนดอยู่ใน "กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยาสูบหมายเลข 1067" ซึ่งรับรองเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยมาตรการนี้เป็นการดำเนินการตามข้อกำหนด WHO FCTC ของ สปป.ลาว
 
ในขณะที่มาเลเซีย รัฐบาลได้กำหนดอย่างเป็นทางการให้อุทยานแห่งชาติ สวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สถานที่ตั้งแคมป์พักแรมและสวนสาธารณะในคาบสมุทรมาเลเซียเป็นเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งระเบียบใหม่เหล่านี้ได้รับการประกาศภายใต้ พ.ร.บ. อาหาร ค.ศ.1983 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยประกาศดังกล่าวได้กำหนดห้ามสูบบุหรี่ในสวนสาธารณะหรือพื้นที่เปิดใด ๆ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและการใช้ประโยชน์เช่น ทางเดินเท้า สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และลานออกกำลังเพื่อสุขภาพ สำหรับอุทยานแห่งชาติ กำหนดห้ามสูบบุหรี่ในหอสังเกตการณ์ อาคาร บริเวณที่ตั้งแคมป์พักแรม สะพานข้าม จุดเรือพายในระยะ 5 เมตรจากทางเข้า-ออกของพื้นที่

www.trc.or.th

นอกจากนี้ ในปี 2560 รัฐบาลไทย โดยการดูแลของกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จึงมีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ รวมถึงกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่จะพยายามให้เกิดการเลิกสูบบุหรี่ กระทรวงได้ประกาศบังคับใช้มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 ให้มีการพิมพ์คำเตือน และโทษของการสูบบุหรี่ที่ข้างซอง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา อีกทั้งยังมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองสุขภาพประชาชน ได้แก่
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ที่มีสาระสำคัญในการประกาศเขตปลอดบุหรี่ ซึ่งแบ่งเขตปลอดบุหรี่ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
- เขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เช่น รถยนต์โดยสารประจำทาง ทั้งแบบปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ รวมถึงแท็กซี่ ตู้รถไฟปรับอากาศ และห้องชมมหรสพ
- เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด เช่น โรงเรียน ห้องสมุด แต่ยกเว้นห้องส่วนตัว
- เขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมด เช่น สถานพยาบาล ศูนย์การค้า สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ หากจะสูบก็ให้สูบเฉพาะในเขตสูบบุหรี่
- เขตปลอดบุหรี่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้น ๆ เช่น ตู้รถไฟโดยสารทั่วไปที่ไม่ใช่แบบปรับอากาศ และร้านขายอาหารทั่ว ๆ ไป เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ แต่ต้องจัดเขตสูบบุหรี่ไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด
 
 
2. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้ง แต่วันที่ 4 กรกฎาคมนี้ มีสาระสำคัญในการห้ามขายบุหรี่ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท รวมถึงห้ามขายสินค้าอื่นและแถมบุหรี่ให้ หรือขายบุหรี่แล้วแถมสินค้าอื่น และห้ามการโฆษณาทั้งทางตรงและทางอ้อม
 
นับว่ามาตรการของประเทศที่กล่าวมา เป็นความตั้งใจที่จะลดอัตราการสูบบุหรี่เพื่อให้ประชากรได้ยกระดับคุณภาพชีวิต มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ และสามารถเป็นประชาชนอาเซียนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติในด้านต่างๆให้มีคุณภาพ ทั้งยังตระหนักถึงข้อเสียของบุหรี่ตามคำขวัญที่ว่า "บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา”
 
ที่มา : http://www.trc.or.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์