หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ปาปัวนิวกินีขอเป็นสมาชิกอาเซียน กว่า 30 ปี

30 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 5193)

กว่า 30 ปี ปาปัวนิวกินีกับสถานะผู้สังเกตการณ์ในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 หรือภายหลังจากการก่อตั้งอาเซียนเพียง 9 ปี (พ.ศ.2510)
 
ปาปัวนิวกินี มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี เป็นประเทศในแถบโอเชียเนีย พื้นที่ทางตะวันออกของเกาะนิวกินี (พื้นที่ทางตะวันตกเป็นของจังหวัดปาปัว ประเทศอินโดนีเซีย) ตั้งอยู่ในบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก อยู่ทางเหนือของประเทศออสเตรเลีย และอยู่ทางตะวันตกของหมู่เกาะโซโลมอน
 
ปาปัวนิวกินี ได้พยายามขอเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนมานานกว่า 30 ปีแล้ว ก่อนที่ประชาคมอาเซียนจะมีสมาชิกครบ 10 ประเทศอย่างในปัจจุบัน แต่ปาปัวนิวกินีติดปัญหาด้านภูมิศาสตร์ เนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีอีกหลายสาเหตุที่ทำให้ปาปัวนิวกินีถูกปฏิเสธการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน เช่น ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ อัตราการเกิดอาชญากรรมและการ ก่อเหตุรุนแรงจำนวนมากของปาปัวนิวกินี
 
แม้ว่าพื้นฐานในเชิงเศรษฐกิจของปาปัวนิวกินีจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ แต่ขาดแรงงานที่มีทักษะ อีกทั้งนโยบายการค้ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และถึงแม้จะได้รับการสนับสนุนจากอินโดนีเซีย ก็ยังไม่สามารถทำให้อาเซียนรับปาปัวนิวกินีเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ แล้วประชาคมอาเซียน มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบในการรับสมาชิกใหม่อย่างไรกัน
 
ตามกฎบัตรอาเซียน (Asean charter) ข้อ 6 การรับสมาชิกใหม่ มีรายละเอียดเพื่อการรับสมาชิกใหม่ ดังนี้
 
1.กระบวนการในการสมัครและการรับสมาชิกของอาเซียนให้กำหนดโดยคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
2.การรับสมาชิกให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
(ก) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับว่าอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ข) การยอมรับโดยรัฐสมาชิกอาเซียนทั้งปวง
(ค) การตกลงที่จะผูกพันและเคารพกฎบัตรนี้ และ
(ง) ความสามารถและความเต็มใจที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีของสมาชิกภาพ
3.การรับสมาชิกให้ตัดสินโดยฉันทามติโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีประสานงานอาเซียน
4.รัฐผู้สมัครจะได้รับเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อได้ลงนามภาคยานุวัติสารกฎบัตรนี้
 
แหละนี่ก็คงทำให้หลายคนที่สงสัยว่าชาติต่างๆ ที่อาเซียนติดต่อสานสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมประชุมหรือมีข้อตกลงร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางการค้า การลงทุน การเมือง หรือการแลกเปลี่ยนกันทางวัฒนธรรมนั้น ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนได้ ถ้าไม่เข้าในหลักเกณฑ์ของกฎบัตรอาเซียนดังกล่าวข้างต้น
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์ เรียบเรียง
ข้อมูล : รายการรอบรู้อาเซียน สวท.กฎบัตรอาเซียน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์