หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
อาเซียน : ไทย สำคัญอย่างไร

30 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 8663)

ความสำคัญของอาเซียนต่อไทยที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ ด้านเศรษฐกิจเนื่องจากอาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย โดยมีสัดส่วน 1 ใน 4 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยทั้งหมด อาเซียนยังเป็นทั้งแหล่งเงินทุนและเป้าหมายการลงทุนในต่างประเทศของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเพื่อนบ้านของเรา นอกจากนี้ ในแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศสมาชิกอาเซียนมากถึงร้อยละ 30 ของจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมาไทย ปัจจุบัน รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตามแนวชายแดน และการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
 
ในด้านการเมืองและความมั่นคง นับได้ว่าอาเซียนประสบผลสำเร็จที่สุดในการช่วงป้องกันไม่ให้มีการสู้รบหรือสงครามระหว่างกันในภูมิภาค มีบทบาทในการสร้างสันติภาพและความสงบสุขให้เกิดขึ้นในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาความขัดแย้งในอินโดจีน ซึ่งทำให้ทั้ง 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้อาเซียนได้ นอกจากนี้อาเซียนยังมีบทบาทสำคัญในกรณีปัญหาในทะเลจีนใต้ โดยพยายามโน้มน้าวประเทศที่เกี่ยวข้องให้ใช้การเจรจาโดยสันติวิธีเพื่อไม่ให้สถานการณ์เกิดความตึงเครียด ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา อาเซียนจึงมีบทบาทเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากการที่ประเทศต่างๆ เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนมากขึ้น
 
นอกจากนี้ ไทยสามารถใช้เวทีของอาเซียนเป็นช่องทางเพื่อแสดงบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ความท้าทายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก เช่น กรณีการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาเมื่อปี 2557 โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนบวกสาม และล่าสุดไทยได้ริเริ่มให้มีการใช้ระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขบวกสาม เรื่องการต่อต้านภัยคุกคามจากโรค MERS – CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus) ในภูมิภาค ซึ่งประสบความสำเร็จด้วยดี
 
 
ที่มา หนังสือวิทยุ สราญรมย์
กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์