หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เวียดนาม (Vietnam)
นโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจของเวียดนามกับการพัฒนาอุตสาหกรรม

30 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1925)

1.การเติบโตทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาคเกษตรและภาคการผลิตที่เน้นค่าแรงต่ำ
2.การส่งออกสิ่งทอเครื่องนุ่งห่มและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเพียงเล็กน้อยในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และบริษัทต่างชาตินำเข้าวัตถุดิบจากจีนแทนการผลิตในเวียดนาม (ขาดดุลการค้ากับจีน)
3.สถานประกอบการที่มีการลงทุนจากต่างประเทศร้อยละ 80 ใช้เทคโนโลยีระดับต่ำ-กลาง มีแค่ร้อยละ 6 ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
4.สถานประกอบการในประเทศยังขาดแคลนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และความพร้อมในด้านเทคโนโลยี
5.การเปิดประเทศทั้งด้านการค้าและการลงทุนมีบทบาทอย่างมากต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม แต่เวียดนามก็ยังเผชิญปัญหาในอีกหลายเรื่อง
6.เป้าหมายหนึ่งของการพัฒนา คือ ก้าวพ้นการเป็นประเทศรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศรายได้ขั้นสูง ปัจจัยสำคัญส่วนหนึ่งมากจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
7.กรอบแนวคิดใหม่ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ (New Structural Economics: NSE) มองว่า การยกระดับทางด้านอุตสาหกรรม (Industrial upgrading) และการกระจายตัวทางด้านอุตสาหกรรม (Industrial diversification) เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยต้องมีพลวัตรของปัจจัยทุนต่อแรงงานที่ปรับเปลี่ยนตามความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ และมีโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Hard infrastructure) และโครงสร้างพื้นฐานทางสถาบันและสังคม (Soft infrastructure) เป็นส่วนสนับสนุน
 
 
 
 
 
ข้อมูล ดร.ชญานี ชวะโนทย์
ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์