หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐบาลมุ่งหน้ายกระดับตลาดข้าวไทยด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร

29 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1207)

วันนี้ (29 พ.ค.60) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม Thailand Rice Convention 2017 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มผู้นำเข้าข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมข้าว พร้อมด้วยผู้แทนการค้าจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศ ผู้ซื้อ ผู้ผลิต ผู้ส่งออกที่สำคัญ เช่น จีน ญี่ปุ่น มาเลเซีย อังกฤษ เวียดนาม ลาวและกัมพูชา เข้าร่วมกว่า 1 พันคน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "การค้าข้าวไทยและทิศทางในอนาคต” ว่า "ข้าว”เป็นพืชเศรษฐกิจหลักและเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่สร้างรายได้มาอย่างยาวนานของไทย รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาข้าวคงเหลือสต็อก ด้วยยุทธศาสตร์และแผนการระบายข้าวอย่างรอบด้าน คำนึงถึงผลกระทบต่อตลาดและเกษตรกร ซึ่งได้ทยอยระบายข้าวตามกรอบยุทธศาสตร์การระบายข้าวแล้วประมาณ 13 ล้านตัน มูลค่ารวมกว่า 112,000 ล้านบาท และตั้งเป้าหมายที่จะระบายข้าวที่เหลือให้หมดในช่วงของรัฐบาลนี้โดยไม่ให้เกิดผลกระกับตลาดข้าว
 
ขณะเดียวกันมุ่งแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวนาด้วยการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวไทยอย่างชัดเจน ให้เกิดความยั่งยืนและหลากหลายเพิ่มมูลค่าให้ข้าวไทยด้วยแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกข้าวและพืชเกษตรอื่น ๆ การลดต้นทุนการผลิต เช่น การทำนาแปลงใหญ่ การยกระดับคุณภาพผลผลิต การพัฒนานวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิต การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ภายใต้โมเดล "ประเทศไทย 4.0” ผลักดันให้ชาวนามีความรู้ในการทำการค้า การจัดการด้านโลจิสติกส์ เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการทุกห่วงโซ่และสร้างความเป็นธรรมในระบบการค้าข้าว และร่วมกันจัดทำแผนและทบทวนยุทธศาสตร์ข้าวทุก 5 ปี เน้นสร้างความสมดุลในอุปสงค์และอุปทานของข้าว ให้การตลาดนำการผลิต (Demand Driven) เพิ่มดำเนินการเชิงรุกด้วยการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างความร่วมมือกับทุกประเทศผู้ผลิตข้าว
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วน หรือการร่วมมือประชารัฐที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนข้าวไทยสู่มิติใหม่ รวมถึงการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน และต้องเชื่อมโยงวัฏจักรข้าวไทยกับการท่องเที่ยววิถีชุมชน หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ดังนั้นแม้ระบบการค้าของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แต่หากสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง ก็จะเป็นการเปิดโอกาสทางการค้าใหม่ โดยเฉพาะข้าวไทยที่สามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ในเชิงสร้างสรรค์ขึ้นได้
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์