หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
มูลเหตุจูงใจการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน สปป.ลาว

29 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2261)

มูลเหตุด้านการแสวงหาตลาด
1.ตลาดในประเทศ เช่น การลงทุนในภาคบริการ ภาคก่อสร้าง เป็นต้น
2.ตลาดในภูมิภาค เช่น การผลิตไฟฟ้าใน สปป.ลาว ส่วนใหญ่จะส่งออกไปขายในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย เวียดนาม และกัมพูชา
3.ตลาดนอกภูมิภาค เช่น การลงทุนในภาคเกษตรใน สปป.ลาว เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ด้านสิทธิพิเศษทางการค้าเพื่อส่งออกไปประเทศพัฒนาแล้วต่างๆ เช่น ในยุโรป สหรัฐอเมริกา
 
มูลเหตุด้านการแสวงหาทรัพยากร
โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ การผลิตไฟฟ้า โดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ และการเกษตร
 
มูลเหตุด้านการแสวงหาประสิทธิภาพ
เช่น การลงทุนในภาคหัตถอุตสาหกรรม จากค่าแรงงานที่ค่อนข้างต่ำใน สปป.ลาว และค่าจ้างแรงงานในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย ที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทไทย รวมบริษัทจากประเทศอื่นๆ ที่เคยใช้ไทยเป็นฐานการผลิต มีการย้ายฐานการผลิต การผลิตบางส่วนโดยเฉพาะส่วนที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง สปป.ลาว เพื่อแสวงหาประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนการผลิต จากการผลิตในประเทศที่แรงงานราคาไม่สูงนัก อีกทั้ง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคทำให้ระบบห่วงโซ่อุปทานการผลิตในภูมิภาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
มูลเหตุด้านการแสวงหาสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์
เช่น บรรษัทข้ามชาติต่างๆ ที่เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว โดยเข้าไปร่วมทุนกับภาครัฐหรือนักลงทุนเอกชนของ สปป.ลาว เพื่อแสวงหาสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ด้านความชำนาญในระบบประกอบการใน สปป.ลาว รวมถึงสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการมีเครือข่ายความสัมพันธ์กว้างขวางในพื้นที่ (ทั้งในด้านการจัดหาวัตถุดิบ การจำหน่ายสินค้า และเครือข่ายธุรกิจอื่นๆ) ที่ผู้ลงทุนท้องถิ่นเป็นเจ้าของ
 
 
ข้อมูล ดร.เณศรา สุขพาณิช
ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์