หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> เมียนมา (Myanmar)
ประเด็นท้าท้ายการลงทุนในเมียนมา

29 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2809)

1.เมียนมามีความสุ่มเสี่ยงในการเกิด resources curse (คำสาปแห่งทรัพยากร) สะท้อนได้จากระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ค่อนข้างต่ำ แม้ว่าเศรษฐกิจจะเติบโต แต่กระจุกตัวในภาคทรัพยากรธรรมชาติ ขาดการกระจายตัวของอุตสาหกรรมและปัญหาด้านโครงสร้างสถาบัน
 
2.โครงสร้างทางกฎหมายและสถาบันแม้ว่าจะมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ แต่ก็ยงอยู่ในช่วงเริ่มต้น ประกอบกับยังมีกลุ่มอำนาจทางการทหารที่ครอบครองประเทศมาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดปัญหาคอร์รัปชั่นสูง
 
3.ที่ผ่านมาประชากรในพื้นที่โครงการฯ ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นอย่างมาก ไม่ได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดความขัดแย้งเกิดการประท้วงในพื้นที่ นำมาสู่การจัดการที่ใช้ความรุนแรง
 
4.รัฐบาลขาดบุคลากรที่มีความชำนาญในอุตสาหกรรม ทั้งด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กฎระเบียบใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นต้องการบุคลากรในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
 
5.ความสามารถของเมียนมาในการพัฒนาเศรษฐกิจที่พึ่งพิงทรัพยากรสูง การจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับความผันผวนของราคาทรัพยากร และความขัดแย้งในพื้นที่
 
6.การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย และโครงสร้างของหน่วยงานรัฐบาล การพัฒนาบุคลากรในการกำกับดูแลภาคทรัพยากรธรรมชาติ ในการที่จะสร้างให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยประชาชน
 
7.ระบบการจัดสรรงบประมาณรายได้จากภาคทรัพยากรไปยังท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่คนในพื้นที่
 
 
 
ข้อมูล  ดร.อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์
ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์