หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ 14 (14th ASEAN – Canada Dialogue)

29 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1592)

นายสุริยา จินดาวงษ์ อธิบดีกรมอาเซียน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ 14 ณ กรุงออตตาวา เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2560
 
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและถือเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและทบทวนโครงการความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา โดยในการประชุมครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์อาเซียน – แคนาดาในด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมความเชื่อมโยงในอาเซียน โดยเฉพาะการดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 – MPAC 2025) และการส่งเสริม SMEs ในระบบห่วงโซ่มูลค่าโลก การค้าและการลงทุน การส่งเสริมการลดช่องว่างการพัฒนาในอาเซียนตามแผน IAI Work Plan III การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
ในที่ประชุม ไทยได้กล่าวนำในหัวข้อโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาค โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนที่ต้องเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคในภาวะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน โดยเฉพาะในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือที่อาเซียนมีบทบาทนำ (ASEAN-led Mechanism) ได้แก่ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit – EAS) กรอบการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum – ARF) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus – ADMM-Plus) ซึ่งแคนาดาสามารถมีส่วนร่วมผ่านความร่วมมือในกรอบ ARF ได้
 
นอกจากนี้ ฝ่ายการเมืองระดับสูงของแคนาดา ได้แก่ นาย Peter Harder วุฒิสมาชิก และนาย Ian Shugart รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดา ได้กล่าวถึงความพิเศษของปี ค.ศ. 2017 ซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ 150 ปี การสถาปนาแคนาดา อาเซียนครบรอบ 50 ปี และความสัมพันธ์ ASEAN Canada – Dialogue ครบรอบ 40 ปี ซึ่งฝ่ายแคนาดาประสงค์ที่จะร่วมมือกับอาเซียนอย่างเข้มข้นต่อไป
 
ในการประชุมครั้งนี้ แคนาดาได้แสดงความพร้อมและความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอาเซียน และย้ำถึงความสำคัญของอาเซียนต่อแคนาดา ขณะที่ประเทศสมาชิกอาเซียนประสงค์ให้แคนาดาเพิ่มพูนความร่วมมือกับอาเซียนในทุกมิติ อนึ่ง การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – แคนาดา ครั้งที่ 15 มีกำหนดจะจัดขึ้นที่เกาะ Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในปี 2561
 
ที่มา : กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์