หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
Stronger together : "เข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน"

29 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1414)

แผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือ IMT-GT ถือว่าเป็นอนุภูมิภาคที่สำคัญ ที่จะสนับสนุนบทบาทของประชาคมอาเซียน โดยมุ่งดำเนินการใน 3 ประเด็นหลักๆ คือ
 
(1) การสร้างความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆ ได้แก่ การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลก และ สะพานระหว่างเมืองรันเตาปันยัง อ.สุไหงโกลก แห่งที่ 2 โครงการทางหลวงพิเศษหาดใหญ่-สะเดา-สตูล-ปะลิส และการสร้างรถไฟทางคู่ การพัฒนาท่าเรือสำราญที่กระบี่และสุราษฎร์ธานีการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง และ การก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง
 
(2) การปรับปรุงกฎระเบียบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่ ความตกลงด้านการขนส่งข้ามแดนระหว่างไทย-มาเลเซีย การให้บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ รถบัสและรถตู้บริการนักท่องเที่ยว การอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรตรวจคนเข้าเมือง และตรวจโรคพืชและสัตว์
 
(3) การพัฒนาด้านนวัตกรรมในลักษณะเดียวกับนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" ของเรามีการลงทุนโครงข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาเมืองสีเขียวที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ระหว่าง 14 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย กับ 8 รัฐของมาเลเซีย และ 10 จังหวัดในเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซีย กับห่วงโซ่มูลค่าในระดับอาเซียน รวมทั้ง ตลาดสำคัญในภูมิภาค และโลกอีกต่อไป อีกทั้งการเชื่อมโยง (Connectivity) ของ 64 ประเทศ ทั้งในเอเชีย - แอฟริกา - ยุโรป รวมทั้งจีน ตามยุทธศาสตร์ One Belt , One Road นั้น (OBOR) ก็เพื่อจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการพัฒนา เชื่อมโยง เครือข่ายคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน โดยโครงการรถไฟจีน – ไทย นั้นถือเป็น 1 ใน 10 โครงการสำคัญ ตามยุทธศาสตร์นี้ ซึ่งเราจะต้องเร่งดำเนินการ เป็นการเชื่อมโยงการขนส่งทางราง กับเส้นทางรถไฟจีน – ลาว ที่เป็นเส้นทางสำคัญ ในเครือข่ายระบบรางของเอเชีย (Pan-Asia Railway Network) และ เส้นทางรถไฟสายด่วน จีน - ยุโรป ที่เป็นเส้นทางขนส่งผู้โดยสาร และสินค้าจากจีนสู่ยุโรป รวมทั้งส่งเสริมการถ่ายโอนด้านการลงทุนทรัพยากร เทคโนโลยี และแรงงานที่มีทักษะในอนาคตอีกด้วย
 
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์