หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมประจำปีคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 73

25 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1387)

การประชุมประจำปีคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 73 ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนรัฐบาลไทย กล่าวเปิดการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยได้ย้ำความมุ่งมั่นของประเทศไทยที่จะสนับสนุนการทำงานของเอสแคปเพื่อจัดการความท้าทายในภูมิภาค โดยเห็นว่าเอสแคปสามารถเป็นเวทีที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านความร่วมมือใต้ – ใต้ และไตรภาคี

และเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยต่อที่ประชุมเต็มคณะ โดยได้ระบุถึงความสำคัญของการรวมตัวและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ทั่วถึงและยั่งยืน และนำเสนอประสบการณ์ของไทยตามที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ อาทิ การปฏิรูประบบภาษี การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การพัฒนาการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำ แนวทางการพัฒนาชุมชนและ SMEs โครงการ "เน็ตประชารัฐ” โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนภายใต้กลไกประชารัฐทางด้านการศึกษาและพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิ่น ซึ่งล้วนแต่เป็นการ "ระเบิดจากภายใน” ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แนวทางดังกล่าวเป็นแนวทางที่ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนได้เช่นกัน นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้กล่าวถึงบทบาทของไทยในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในกรอบทวิภาคี คือ SEP for SDGs Partnership และกรอบพหุภาคี คือ การเป็นผู้ประสานงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบอาเซียน ACD CICA ASEM และการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค

อนึ่ง การประชุมประจำปีของเอสแคปเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก 53 ประเทศ และสมาชิกสมทบ 9 ดินแดน/เขตปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญด้านการพัฒนาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและอนุมัติแผนงานของสำนักเลขาธิการเอสแคป โดยในปีนี้มีผู้แทนระดับประมุขและหัวหน้ารัฐบาลเข้าร่วมด้วยหลายประเทศนอกจากผู้แทนระดับรัฐมนตรีของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประธานาธิบดีปาเลา ประธานาธิบดีนาอูรู ประธานาธิบดีหมู่เกาะมาร์แชลล์ นายกรัฐมนตรีตูวาลู และนายกรัฐมนตรีตองกา หัวข้อหลักของการประชุม คือ ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเพื่อพลังงานที่ยั่งยืน (Regional cooperation for sustainable energy) โดยประเทศไทยได้ใช้โอกาสการประชุมครั้งนี้แสดงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับสหประชาชาติและมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการดำเนินความร่วมมือระดับภูมิภาค รวมทั้งผลักดันประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ อาทิ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การดำเนินความร่วมมือใต้ - ใต้และไตรภาคี ซึ่งที่ประชุมได้รับรองข้อมติเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือในการอนุวัติกรอบเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ที่เสนอโดยไทยและมองโกเลีย โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับหลักการกรุงเทพฯ ว่าด้วยการอนุวัติประเด็นสาธารณสุขในกรอบเซนไดฯ การเชื่อมโยงกรอบเซนไดฯ และวาระการพัฒนาระดับโลกที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการทํางานร่วมกันของหน่วยงานสหประชาชาติ และการพัฒนาศักยภาพของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะด้านสถิติที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์