หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาเซียน

25 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2448)

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์แบบเมื่อ 31 ธันวาคม 2558 ถือเป็นวันสำคัญในประวัติศาสตร์ของประชาคมอาเซียน เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ
 
การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งหมายถึงการบูรณาการ กฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ และสร้างสภาพแวดล้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมให้มีจุดยืนร่วมกันเป็นกระบวนการต่อเนื่อง การเปิดประชาคมอย่างเป็นทางการ จึงมิใช่จุดสิ้นสุดของกระบวนการ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของก้าวไปต่อของอาเซียน โดยผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้ตกลงกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันในการสร้างประชาคมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีกฎกติกาที่ชัดเจน มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยการบูรณาการในทุกมิติทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงระหว่างวัน (connectivity) ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค
 
ที่ผ่านมาหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล การจัดงาน การจัดทำยุทธศาสตร์ เรื่องราวของอาเซียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชน องค์กรรัฐ ภาคธุรกิจ ในการใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
แต่ยังมีประเด็นพื้นฐานที่หลายคนยังคงมีความเข้าในคลาดเคลื่อนอยู่และปรับความเข้าใจ ได้แก่
 
1.ประชาคมอาเซียน คือ AC ย่อมาจาก ASEAN Community ไม่ใช่ AEC ซึ่งย่อมาจาก ASEAN Economic Community ที่หมายถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังเกตดูจากชื่อแล้ว จะเห็นได้ว่า AEC (ประชาคมเศรษฐกิจ) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ AC (ประชาคมอาเซียน) เพราะประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมการเมือง – ความมั่นคง 2) ประชาคมเศรษฐกิจ 3) ประชาคมสังคม-วัฒนธรรม
 
2.อาเซียนเปิดเสรีแรงงานแล้ว ใครๆ ก็มาทำงานในไทยจริงหรือ
หลายครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องการเปิดเสรีแรงงานก็ดูเหมือนจะสร้างความกังวลให้กับคนไทยส่วนใหญ่ แท้จริงแล้ว หากเราทำความเข้าใจในรายละเอียดจะเห็นได้ว่า ไม่มีอะไรน่ากังวลอย่างที่คิด แต่มีข้อเท็จจริงที่ควรตระหนัก 2 ประการ ได้แก่ 1) อาเซียนไม่ได้เปิดเสรีแรงงานทุกประเภท แต่จำกัดเฉพาะแรงงานมีฝีมือ/มีทักษะเพียง 7 สาขาวิชาชีพ และ 1กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ ทันตแพทย์ แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักบัญชี ช่างสำรวจ พยาบาล และกลุ่มวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว 2) ก่อนที่อาเซียนจะมีข้อตกลงยอมรับร่วมในการเปิดเสรีแรงงาน (Mutual Recognition Arragement – MRA) ซึ่งระบุคุณสมบัติสำหรับแรงงานฝีมือ/มีทักษะดังกล่าว คนไทยหลายคนก็ได้ไปทำงานในประเทศสมาชิกอื่นๆ อยู่แล้ว รวมทั้งประเทศจากสมาชิกอาเซียนอื่นก็ได้เดินทางไปทำงานในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยกันอยู่แล้ว อาทิ สถาปนิกหรือวิศวกรไทยที่ไปทำงานในสิงคโปร์ พยาบาลฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานในบรูไนฯ นักธุรกิจมาเลเซียที่ไปทำงานในเมียนมาหรือสปป.ลาว เป็นต้น ดังนั้น สิ่งที่อาเซียนได้กำหนดให้ชัดเจนขึ้นมาคือ การอำนวยความสะดวกให้การเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือเหล่านี้เป็นระบบและง่ายขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ธุรกิจต่างๆ ในอาเซียนสามารถพัฒนาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้ด้วยแรงงานมีฝีมือจนสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
 
นอกจากนี้ เมื่อศึกษาให้ลึกลงไปอีกจะเห็นได้ว่า ข้อกำหนดของคุณสมบัติต่างๆ นั้น มีการระบุอย่างชัดเจนว่าจะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบของประเทศที่รับแรงงานเหล่านี้เข้ามา อาทิ แรงงานฝีมือที่จะเข้าทำงานในไทยและต้องใช้ภาษาไทยได้ เป็นต้น ดังนั้น ไม่ใช่ใครก็ตามที่ต้องการเข้ามาทำงานในไทยจะเข้ามาทำได้อย่างอิสรเสรีแต่ต้องผ่านกฎระเบียบของไทยก่อนนั่นเอง
 
การเข้าใช้ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ซึ่งหากคนไทยไม่รีบหาความรู้เพิ่มเติม ก็อาจส่งผลกระทบต่อการมีบทบาทนำของไทยในเวทีอาเซียน ดังนั้น เราทุกคนต้องทำความเข้าใจที่ถูกต้องและใส่ใจในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของไทยในเวทีอาเซียนและการดำเนินงานของอาเซียนโดยรวม เพื่อจะได้ใช้โอกาสจากความร่วมมือต่างๆ ของประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มที่
 
 
 
เรียบเรียง ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
ข้อมูล หนังสือวิทยุสราญรมย์
 
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์