หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้แทนชาติอาเซียนประชุมหารือด้านสิ่งแวดล้อม

24 พฤษภาคม 2017

คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมทบทวนผลแการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน
 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 9 ( 9th Meeting of the ASEAN Working Group on Environmental Education – 9th AWGEE Meeting ) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้แทนองค์กรพันธมิตรอาเซียน เป็น การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประเทศสมาชิกทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมศึกษาอาเซียน (AEEAP) ในรอบปีที่ผ่านมาและร่วมกันพิจารณาประเด็นความร่วมมือใหม่ที่จะเกิดขึ้น
 
นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวว่า ในส่วนของประเทศไทยจะได้นำเสนอผลการดำเนิน งานสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่างและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ขณะเดียวกันจะเร่งรัดภารกิจในการส่ง เสริมความร่วมมือการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแล อนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคอาเซียน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 
ที่มา : สำนักข่าวไทย

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์