หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

23 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1804)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ในตอนหนึ่งว่า สำหรับปัญหาด้านเศรษฐกิจ เราต้องสร้างธุรกิจใหม่ เราต้องส่งเสริมการลงทุนใหม่ ๆ ภาครัฐต้องส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม่ เร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ตอบสนองความต้องการของสังคม และการดำรงชีวิตของคนไทย โดยพึ่งพาองค์ความรู้ต่าง ๆ จากภายนอก เราอาจจะต้องพึ่งในระยะแรก ๆ จนทำให้เกิดนวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดยคนไทย ผลิตเอง คิดเอง เพื่อคนไทยใช้เองก่อน แล้วขยายผลไปสู่การส่งออกนวัตกรรม อื่น ๆ ไปยังตลาดที่มีความต้องการใกล้เคียงกัน โดยเราต้องไม่ลืมการสร้างเครือข่าย การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง แหล่งผลิตภาคเกษตรกรรม กลางทาง ภาคอุตสาหกรรม การแปรรูป การสร้างผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และไปสู่ปลายทาง คือการหาตลาด และการจับคู่ทางเศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ โดยเชื่อมโยงจากชุมชน ชนบท จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC CLMVT อาเซียน ประชาคมโลก ได้ในที่สุด
 
ทั้งนี้ ปัจจัยการผลิตที่สำคัญส่วนหนึ่งคือ แหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้า ซึ่งรัฐบาลนี้ได้คำนึงถึงและพยายามสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่ ๆ กับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตร เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ "สตึงมนัม” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชา โดยการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ แทนการปล่อยน้ำทิ้งเพื่อผลักดันน้ำเค็ม ประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 24 ถึง 50 เมกกะวัตต์ สามารถผันน้ำมาใช้ได้ 300 ถึง 500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งจะสามารถรองรับการพัฒนาต่าง ๆ ใน EEC ของเรา และสร้างความมั่นคงทางพลังงานและน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศได้ในอนาคตอีกด้วย ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จได้ประมาณปลายปี 2566
 
 
ที่มา :  www.thaigov.go.th
รายการ :  "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"
19 พฤษภาคม 2560

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์