หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยชีวภาพอาเซียน

23 พฤษภาคม 2017

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยด้านชีวภาพ ในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Biosafety Network Establishment)
 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 ที่ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการประชุมประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรสุขภาพระหว่างประเทศในการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการระดับชาติ (Detect I: National Laboratory System) ตามวาระความมั่นคงสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda; GHSA) และจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยชีวภาพอาเซียน โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการการบริหารความเสี่ยงชีวภาพทางห้องปฏิบัติการ (Biorisk Management) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ดังนั้น ในปี 2560 นี้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในฐานะผู้นำทางห้องปฏิบัติการในภาคพื้นอาเซียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน จึงได้ดำเนินโครงการ"Biosafety engineering and control for health laboratories in ASEAN”
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการสาธารณสุขอาเซียนให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสากล และพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการให้มีความพร้อมรับสถานการณ์โรคที่มีความรุนแรงและสามารถแพร่กระจายได้เป็นวงกว้างโดยเฉพาะโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญในระดับโลก เช่น โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เมอร์ส-โควี ไวรัส และเชื้อแอนแทรกซ์ เป็นต้น
 
นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจาก Global Partnership Program ประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพหลักในวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (GHSA) ด้านความปลอดภัยและความมั่นคงปลอดภัยทางชีวภาพ (Prevent 3- Biosafety and Biosecurity) โดยจะมีกิจกรรมการจัดประชุมและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับประเทศสมาชิกอาเซียน 3 ครั้ง ได้แก่ การประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยด้านชีวภาพในอาเซียน (ASEAN Biosafety Network Establishment) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 การอบรมเรื่อง "Introduction course for Biological Safety Cabinet technology” จะจัดการอบรมในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 และการอบรมเรื่อง "An intermediate course on Biological Safety Cabinet certification” เดือนตุลาคม 2560
 
สำหรับการประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายความปลอดภัยด้านชีวภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Biosafety Network Establishment) ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศไทยซึ่งเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในการพัฒนาด้านห้องปฏิบัติการและร่วมมือเป็นเครือข่ายการดำเนินการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพ และเป็นเวทีในการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความชำนาญ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่พบในการดำเนินการด้านความปลอดภัยและความมั่นคงทางชีวภาพของแต่ละประเทศ รวมถึงเป็นเวทีสำหรับการแสวงหาความร่วมมือกันทั้งในอาเซียน องค์กรหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการทั้งด้านความปลอดภัยและความมั่นคงเพื่อรองรับการระบาดของเชื้อโรคและเชื้อที่สามารถนำไปใช้ในการก่อการร้ายที่อาจรุนแรงขึ้นในอนาคต
 
สำหรับการประชุมนี้มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า จำนวน 17 ท่าน และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ อาทิเช่น องค์การอนามัยโลก (WHO) องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นต้น มาเข้าร่วมด้วย
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์