หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ฝนหลวงฯ เตรียมขยับเป็นหนึ่งในอาเซียนด้านการดัดแปรสภาพอากาศ

22 พฤษภาคม 2017

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (SCMG) ครั้งที่ 39 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ จากประเทศสมาชิก ASEAN จำนวน 8 ประเทศ รวมถึงตัวแทนจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เข้าร่วมประชุมด้วย
 
นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ (SCMG) ครั้งที่ 39 ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ จากประเทศสมาชิก ASEAN จำนวน 8 ประเทศ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย รวมถึงตัวแทนจากจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น
วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการเตือนภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อลดและบรรเทาความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันจะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลของประเทศสมาชิก และความร่วมมือการวิจัยในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับด้านอุตุนิยมวิทยา ธรณีฟิสิกส์ การผันแปรของสภาพอากาศ มรสุม ผลกระทบจากเขตพรมแดนทางทะเล มลพิษทางอากาศ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด และการประเมินความเสี่ยง
 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝนหลวง กรมได้เสนอให้มีการจัด ASEAN Weather Modification Workshop เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีของประเทศสมาชิก ซึ่งข้อเสนอดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานภายใต้กรอบ SCMG (Work Plan of Meteorological and Geophysics) โดยกำหนด จัดในเดือนมิถุนายน 2561 ณ ประเทศไทย ซึ่งมีประเทศในภูมิภาคให้ความสนใจเข้าร่วม เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รายงานถึงความร่วมมือในอาเซียนด้านการดัดแปรสภาพอากาศว่าในอดีตได้มีการดำเนินความร่วมมือ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียในการร่างข้อเสนอโครงการ ASEAN Cooperative Weather Modification Project โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการทำฝน และประเมินศักยภาพการทำฝนเทียมในภูมิภาคอาเซียน แต่เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณในการดำเนินโครงการ และมีการปรับปรุงโครงสร้างของกรมฝนหลวงและ การบินเกษตรในช่วงเวลานั้น จึงทำให้โครงการมีความก้าวหน้าไม่มากนัก ประเทศไทยจึงขอเสนอโครงการ ASEAN Weather Modification Workshop เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศในอาเซียนอีกครั้ง และได้นำเสนอเทคโนโลยีฝนหลวงซึ่งเป็นเทคนิคที่ริเริ่มคิดค้นโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผลการปฏิบัติการ เทคนิคและขั้นตอนการทำฝนตามตำราฝนหลวงพระราชทาน อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
สำหรับการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในการได้เรียนรู้การพัฒนาการพยากรณ์และระบบการเตือนภัยเพื่อลดความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติด้านอุตุนิยมวิทยาและธรณีฟิสิกส์ที่ได้ดำเนินการในภูมิภาคอาเซียน เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง และเป็นโอกาสในการนำเสนอศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการดัดแปรสภาพอากาศของหน่วยงาน ซึ่งนับว่าเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกรมฝนหลวงฯ ในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการดัดแปรสภาพอากาศในอาเซียนภายในระยะเวลา 10 ปี และได้มีโอกาสเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา และการดัดแปรสภาพอากาศในภูมิภาค และเทคนิคในการทำฝนของประเทศสมาชิก เพื่อนำมาพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงของไทยให้เกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้นต่อไป
 
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์