หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การสร้างนวัตกรรมและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสู่ประชาคมโลก

22 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 2042)

ภาครัฐต้องส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี วิทยาการสมัยใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ ตอบสนองความต้องการของสังคม และการดำรงชีวิตของคนไทย จนทำให้เกิดนวัตกรรมที่เกิดขึ้นโดยคนไทย ผลิตเอง คิดเอง เพื่อคนไทยใช้เองก่อน แล้วขยายผลไปสู่การส่งออกนวัตกรรมอื่น ๆ ไปยังตลาดที่มีความต้องการใกล้เคียงกัน
 
โดยต้องทำควบคู่กับการสร้างเครือข่าย การเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ อย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง แหล่งผลิตภาคเกษตรกรรม กลางทาง ภาคอุตสาหกรรม การแปรรูป การสร้างผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม และไปสู่ปลายทาง คือการหาตลาด และการจับคู่ทางเศรษฐกิจ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการกระจายรายได้ โดยเชื่อมโยงจากชุมชน ชนบท จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC CLMVT อาเซียน ประชาคมโลกได้ในที่สุด
 
ทั้งนี้ ปัจจัยการผลิตที่สำคัญส่วนหนึ่งคือ แหล่งน้ำและพลังงานไฟฟ้า ซึ่งรัฐบาลนี้ได้คำนึงถึง และพยายามสร้างความร่วมมือรูปแบบใหม่ ๆ กับประเทศเพื่อนบ้านและพันธมิตร เช่น โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ "สตึงมนัม” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างไทย และกัมพูชา โดยการสร้างเขื่อนกั้นน้ำ แทนการปล่อยน้ำทิ้งเพื่อผลักดันน้ำเค็ม ประมาณ 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 24 ถึง 50 เมกกะวัตต์ สามารถผันน้ำมาใช้ได้ 300 ถึง 500 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี
 
ซึ่งจะสามารถรองรับการพัฒนาต่างๆ ใน EEC และสร้างความมั่นคงทางพลังงานและน้ำ ในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศ ได้ในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จได้ประมาณปลายปี 2566
 
 
 
ข้อมูล : ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 19 พฤษภาคม 2560

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์