หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน ผลิตบุคลากรด้านโลจิสติกส์ จบมามีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท

19 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1060)

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนปี พ.ศ. 2560-2564 เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ฯ ให้เป็นมืออาชีพ ได้มาตรฐานระดับสากล โดยดำเนินการใน 3 เรื่อง ได้แก่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นมืออาชีพ ปรับระบบบริหารการพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐานระดับสากล และพัฒนาเครือข่ายและกลไกความร่วมมือพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์
 
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฎิบัติการขนส่งสินค้า ผู้ขับยานพาหนะขนส่ง/รถหัวลาก ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ผู้ปฎิบัติด้านการจัดซื้อ พนักงานขับรถโฟล์คลิฟ ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง ผู้ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไอที รวมถึงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อลดต้นทุนการขนส่งด้วย กพร.จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ(TIFFA) ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศขึ้น เพื่อพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ
 
ซึ่งจากการฝึกในปี 2559 พบว่าทุกคนมีงานทำทั้งหมดและมีรายได้เฉลี่ย 15,000 – 25,000 บาทต่อเดือน โดยทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ สร้างรายได้เฉลี่ยถึง 195,000 บาทต่อคนต่อปี พร้อมมั่นใจว่าผู้อบรมรุ่นนี้จะมีงานทำทุกคน
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์