หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพพระราชกรณียกิจและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน

18 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1001)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานภาพพระราชกรณียกิจและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อเชิญไปจัดแสดงนิทรรศการในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียนในงานเทศกาลไทย ครั้งที่ 18 ณ สวนโยโยงิ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2560 และศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN - Japan Center) ณ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 15 – 25 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้ประชาชนชาวญี่ปุ่น ชาวไทย ตลอดจนชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่นได้ชื่นชมพระอัจฉริยภาพที่สะท้อนมุมมองต่อความหลากหลายในอาเซียนผ่านภาพถ่ายซึ่งบอกเล่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ตลอดจนสถานที่สำคัญของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน        
 
การจัดแสดงนิทรรศการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมรำลึกครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน ณ กรุงโตเกียว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและบทบาทของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน การสร้างอัตลักษณ์ร่วมของอาเซียนท่ามกลางสังคมพหุวัฒนธรรม และความสำเร็จของประชาคมที่สะท้อนเสียงของประชาชนและไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโอกาสของประชาคมอาเซียนแก่ภาคส่วนต่าง ๆ ของญี่ปุ่นอย่างรอบด้าน   
 
ทั้งนี้ กิจกรรมรำลึกครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน ณ กรุงโตเกียว ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้     
1) นิทรรศการภาพพระราชกรณียกิจและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสมาชิกอาเซียน และนิทรรศการรำลึกครบรอบ 50 ปี ของการสถาปนาอาเซียน เพื่อถ่ายทอดความเป็นมา พัฒนาการ และความสำเร็จของอาเซียนในช่วง 50 ปี โดยจะจัดแสดงที่งานเทศกาลไทย ณ สวนโยโยงิ กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2560 และศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (ASEAN – Japan Center) กรุงโตเกียว ระหว่างวันที่ 15 – 25 พฤษภาคม 2560       
 
2) ปาฐกถาพิเศษโดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียนและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ภายใต้หัวข้อ "Challenges for ASEAN in the Changing Regional and Global Landscape” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ หอประชุม Bellesalle Onarimon ซึ่งตั้งอยู่ติดกับศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความสำเร็จและศักยภาพของอาเซียนในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองที่จะช่วยเพิ่มพูนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของอาเซียนและญี่ปุ่น ขยายปริมาณการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ตลอดจนเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนอาเซียนและญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีนี้เป็นที่มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นปีครบรอบ 130 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วย           
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์