หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

18 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 918)

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน วันนี้ (11 พ.ค.60) โดยการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนระหว่างการประชุมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้จัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น
 
โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงาน ทุก 2 ปี และบรรจุไว้เป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนและกำลังแรงงานในภูมิภาคอาเซียน เกิดความตื่นตัวและสนใจที่จะพัฒนาทักษะฝีมือของตนให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้เยาวชนเหล่านั้นได้ก้าวเข้าสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและบริการของประเทศในอนาคตต่อไป
 
โดยเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ.2561 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ ได้กำหนดจำนวนสาขาเบื้องต้นที่จะจัดงานแข่งขัน โดยเป็นสาขาทางการ จำนวน 24 สาขา และสาขาสาธิต จำนวน 2 สาขา รวม 26 สาขา โดยแบ่งเป็น 6 กลุ่มอาชีพ ได้แก่
1) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
2) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร
3) กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ
4) กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์
5) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร
6) กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม
ทั้งนี้ สาขาแข่งขันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ซึ่งมีผู้แทนจากสมาชิกทุกประเทศร่วมพิจารณาอีกครั้งหนึ่งโดยจะมีการประชุมในเดือนกันยายนนี้
 
 
 
ข้อมูล  กระทรวงแรงงาน
 

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์