หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยกระชับความร่วมมือเอเปก พัฒนาทรัพยากรมนุษย์รองรับอนาคตการทำงานในยุคดิจิทัล

18 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1318)

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 นายสุทธิ สุโกศล ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมหารือด้านนโยบายระดับสูง ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปก เรื่อง‘การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล’ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจเอเปก สำนักเลขาธิการเอเปก และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในส่วนคณะผู้แทนไทยประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยการประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำหรับผู้บริหารระดับสูงของเขตเศรษฐกิจเอเปกเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับอนาคตของการทำงานในยุคดิจิทัล และนโยบายด้านตลาดแรงงาน การฝึกอบรมและการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างทักษะและการคุ้มครองทางสังคม

นายสุทธิ กล่าวว่า ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล และการพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อให้เท่าทันต่อเทคโนโลยีและเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยได้นำเทคโนโลยีมาใช้กำหนดทิศทางและพัฒนาการศึกษา การส่งเสริมการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา การกำหนดทิศทางและการพัฒนากำลังคนให้มีทักษะที่จำเป็นต่อการก้าวสู่การทำงาน ตอบสนองกลไกความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานไปสู่ Brain power พร้อมทั้งนำระบบดิจิทัลมาให้บริการในเรื่องศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ การหางาน และการตรวจสอบสิทธิประโยชน์ในยุคดิจิทัล ผ่านระบบโมบายแอปพลิเคชั่น (Mobile Application) เพื่อให้ได้งานที่ตรงกับทักษะฝีมือและตรงกับความต้องการ และประเทศไทยได้กำหนดทิศทางการรับรองหลักสูตร ตลอดจนระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (Nation qualification) รวมถึงกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติมารองรับ เพื่อให้ได้ค่าจ้างที่เป็นธรรมตามมาตรฐานฝีมือและความรู้ความสามารถ   
 
ในส่วนของการคุ้มครองทางสังคม ได้มีการขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ตลอดจนมีแนวทางการจัดตั้งกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นการออมระยะยาวเพื่อการเกษียณอายุการทำงานที่สร้างความมั่นคงในชีวิต สำหรับในส่วนของการป้องกันอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์ ประเทศไทยให้ความสำคัญและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์        
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์