หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. มีมติต่ออายุความตกลงก่อตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

17 พฤษภาคม 2017 (จำนวนคนอ่าน 1138)

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบการต่ออายุความตกลงก่อตั้งศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น (The Agreement Establishing the ASEAN Promotion Center on Trade , Investment and Tourism) ออกไปอีก 5 ปี (25 พฤษภาคม 2560 - 24 พฤษภาคม 2565) ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ
 
ศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดตั้งขึ้นภายใต้ความตกลง "The Agreement Establishing the ASEAN Promotion Center on Trade, Investment and Tourism” เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2524 ประเทศสมาชิกประกอบด้วย ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนระดับบุคคล ระหว่างประเทศอาเซียนและญี่ปุ่น โดยที่ผ่านมาความตกลงดังกล่าวจะมีการต่ออายุทุก 5 ปี ครั้งล่าสุดเมื่อปี 2555 และกำลังจะหมดอายุในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โดยตามความตกลงการก่อตั้งศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น ข้อ 24 ระบุว่าการขยายอายุความตกลงฯ จะสามารถดำเนินการได้ โดยการตัดสินใจร่วมกันของคณะมนตรีของศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่นอย่างเป็นเอกฉันท์ ซึ่งในการประชุมคณะมนตรีของศูนย์ ฯ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 คณะมนตรีของทุกประเทศมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าควรมีการต่ออายุความตกลงฯ ออกไปอีก 5 ปี
 
ศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น ให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอาเซียน และการสนับสนุนข้อมูลของประเทศอาเซียนในญี่ปุ่น โดยประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือภายใต้ศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Tokyo Game Shows ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2556 - 2559 การเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อการพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างกัน
 
ข้อมูล www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์